Sadržaj:

 

Porez na dodatu vrednost Error! Bookmark not defined.

Račun. Error! Bookmark not defined.

Sadržaj računa. Error! Bookmark not defined.

Avansni i konačan račun. Error! Bookmark not defined.

Periodični računi Error! Bookmark not defined.

Sumnjiva i sporna potraživanja iz ranijih godina. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje ukupnog prometa. Error! Bookmark not defined.

Banke. Error! Bookmark not defined.

Rok za plaćanje pozitivne razlike. Error! Bookmark not defined.

Ukupan promet donacija. Error! Bookmark not defined.

Evidentiranje. Error! Bookmark not defined.

Evidentiranje prometa opštinskog udruženja penzionera. Error! Bookmark not defined.

Evidentiranje budžetskih korisnika. Error! Bookmark not defined.

Evidentiranje malog poreskog obveznika. Error! Bookmark not defined.

Privremeno rešenje o otvaranju radnje. Error! Bookmark not defined.

Evidentiranje za koje je propisano poresko oslobođenje. Error! Bookmark not defined.

Dokazi da su dobra otpremljena sa teritorije Republike  van APKM na teritoriju APKM.. Error! Bookmark not defined.

Poreska stopa kod roba. Error! Bookmark not defined.

Medicinski materijal Error! Bookmark not defined.

Sredstva za suzbijanje elementarne nepogode. Error! Bookmark not defined.

Materijal za održavanje puteva. Error! Bookmark not defined.

Saobraćajna signalizacija. Error! Bookmark not defined.

Prehrambeni proizvodi Error! Bookmark not defined.

Zajam robnih rezervi Error! Bookmark not defined.

Publikacije. Error! Bookmark not defined.

Propagandni materijal Error! Bookmark not defined.

Muzička i video izdanja. Error! Bookmark not defined.

Putnička vozila za obavljanje taksi delatnosti Error! Bookmark not defined.

Putnička vozila koja nabavljaju invalidna lica. Error! Bookmark not defined.

Putnička vozila nabavljena do 31.12.2004.godine. Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman traktora. Error! Bookmark not defined.

Umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti Error! Bookmark not defined.

Oprema i osnovna sredstva. Error! Bookmark not defined.

Kalo, rastur, kvar i lom... Error! Bookmark not defined.

Otkup pletenih proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Otkup ogrevnog drveta. Error! Bookmark not defined.

Poreska stopa usluga. Error! Bookmark not defined.

Konsultantske usluge. Error! Bookmark not defined.

Međunarodni transport Error! Bookmark not defined.

Obezbeđenje vazdušnog saobraćaja. Error! Bookmark not defined.

Međumesne i međugradske autobuske linije. Error! Bookmark not defined.

Prevoz putnika. Error! Bookmark not defined.

Usluge putnicima na aerodromu (putnički servis) Error! Bookmark not defined.

Lučke usluge. Error! Bookmark not defined.

Zakup. Error! Bookmark not defined.

Školarina. Error! Bookmark not defined.

Usluge prevođenja i obrazovanja filologa. Error! Bookmark not defined.

Usluge štampanja. Error! Bookmark not defined.

Prenos snimljenog materijala. Error! Bookmark not defined.

Produkcija i postprodukcija kratkog dokumentarnog filma. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje seminara. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje Kopaoničke škole. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje skupova naučnih radnika. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje obrazovno-naučnih aktivnosti Error! Bookmark not defined.

Nagrade. Error! Bookmark not defined.

Kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava. Error! Bookmark not defined.

Organizacija koncerta. Error! Bookmark not defined.

Ulaznice. Error! Bookmark not defined.

Registracija pomoćnih lekovitih sredstava. Error! Bookmark not defined.

Usluga medicinske rehabilitacije. Error! Bookmark not defined.

Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Error! Bookmark not defined.

Veterinarske usluge. Error! Bookmark not defined.

Prevoz korisniku veterinarskih usluga. Error! Bookmark not defined.

Kontrola kvaliteta i kvantiteta. Error! Bookmark not defined.

Popravka stranih železničkih kola. Error! Bookmark not defined.

Izrada projekata i tehničke dokumentacije. Error! Bookmark not defined.

Obrada podataka i ustupanje informacija. Error! Bookmark not defined.

Obrada zahteva za osiguranje stambenih kredita. Error! Bookmark not defined.

Posredovanje. Error! Bookmark not defined.

Usluga istraživanja tržišta. Error! Bookmark not defined.

Prenos kamiona. Error! Bookmark not defined.

Prenos imovine samostalne zanatske radnje. Error! Bookmark not defined.

Pružanje usluga u svoje ime a za račun drugog lica. Error! Bookmark not defined.

Usluge pravnog lica iz inostranstva koje nema  poreskog punomoćnika u zemlji Error! Bookmark not defined.

Usluge domaće firme za primaoca usluge iz inostranstva. Error! Bookmark not defined.

Geodetske usluge. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o lizingu. Error! Bookmark not defined.

Pripremanje i isporuka obroka narodnim kuhinjama. Error! Bookmark not defined.

Upošljavanje lica lišenih slobode. Error! Bookmark not defined.

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže. Error! Bookmark not defined.

Tamponiranje ulica kamenim materijalom... Error! Bookmark not defined.

Održavanje puteva, dekoracije i javne rasvete. Error! Bookmark not defined.

Opremanje prostora za sahranjivanje. Error! Bookmark not defined.

Crpljenje septičkih jama. Error! Bookmark not defined.

Špediterske usluge. Error! Bookmark not defined.

Ugostiteljske usluge namenjene ratnim vojnim invalidima. Error! Bookmark not defined.

Korišćenje nacionalnog parka. Error! Bookmark not defined.

Održavanje softvera. Error! Bookmark not defined.

Montaža radio-relejne opreme na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Usluga mobilne telefonije na teritoriju AP Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Usluga “meljave” pšenice. Error! Bookmark not defined.

Usluga lične dozimetrijske kontrole izloženosti jonizujućim zračenjima. Error! Bookmark not defined.

Isporuka aviogoriva Montenegro Airlines-u. Error! Bookmark not defined.

Usluge obezbeđenja. Error! Bookmark not defined.

Takse. Error! Bookmark not defined.

Članarine. Error! Bookmark not defined.

“Gasna distributivna mreža” i “individualni potrošač” Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman dobara i usluga. Error! Bookmark not defined.

Promet dobara i usluga Zavoda za zaštitu spomenika. Error! Bookmark not defined.

Promet dobara i usluga Transportne opservatorije. Error! Bookmark not defined.

Novoizgrađeni građevinski objekti Error! Bookmark not defined.

Izgradnja građevinskog objekta – Ugovor o zajedničkoj izgradnji Error! Bookmark not defined.

Prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini – stanu. Error! Bookmark not defined.

Revalorizacija nedovršenog građevinskog objekta. Error! Bookmark not defined.

Izvođenje radova stranog izvođača na osnovu ugovora o kreditu. Error! Bookmark not defined.

Realizacija Projekta za katastar nepokretnosti i upisa prava,  finansiranog iz sredstava kredita  Error! Bookmark not defined.

PDV nadoknada od 5%... Error! Bookmark not defined.

Avans. Error! Bookmark not defined.

Avansno plaćanje za građevinske objekte pre 31.12.2004.godine. Error! Bookmark not defined.

Avans od inostranog kupca. Error! Bookmark not defined.

Avans na zakup. Error! Bookmark not defined.

Rabat i popust. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje PDV na osnovu rabata. Error! Bookmark not defined.

Naknadno odobrenje popusta. Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman akcija, obveznica i hartija od vrednosti Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman novčanih donacija. Error! Bookmark not defined.

Prihod Agencije za osiguranje depozita. Error! Bookmark not defined.

Mali poreski obveznik. Error! Bookmark not defined.

Uvoz. Error! Bookmark not defined.

Hrastove oblovine. Error! Bookmark not defined.

Putnički automobil Error! Bookmark not defined.

Uvoz sopstvenog polovnog automobila izbeglog lica. Error! Bookmark not defined.

Kombi vozilo. Error! Bookmark not defined.

Remontovani trolejbusi Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman uvoza automobila osoba sa invaliditetom... Error! Bookmark not defined.

Mašine i oprema. Error! Bookmark not defined.

Udžbenici i školski pribor Error! Bookmark not defined.

Prehrambeni proizvodi Error! Bookmark not defined.

TIR i ATA obrazci Error! Bookmark not defined.

Privremeno uvezena roba radi izlaganja. Error! Bookmark not defined.

Uvoz humanitarne pomoći Error! Bookmark not defined.

Donacije. Error! Bookmark not defined.

Međunarodni ugovori Error! Bookmark not defined.

Službene potrebe međunarodnih organizacija. Error! Bookmark not defined.

Uvoz veštačke trave. Error! Bookmark not defined.

Reklamacija uvezenih proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Naknadna naplata carinskog organa kod uvoza. Error! Bookmark not defined.

Dažbine za privremeno uvezenu robu. Error! Bookmark not defined.

Izvoz. Error! Bookmark not defined.

Pretežni promet dobara u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Izvoz električne energije. Error! Bookmark not defined.

Repromaterijal i ambalaža namenjena izvozu. Error! Bookmark not defined.

Izvoz preko posrednika. Error! Bookmark not defined.

Avansi od inostranog kupca za izvoz. Error! Bookmark not defined.

Izvoz dobra u Republiku Crnu Goru. Error! Bookmark not defined.

Refakcija PDV. Error! Bookmark not defined.

PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku. Error! Bookmark not defined.

Nabavka aparata za priređivanje igara na sreću. Error! Bookmark not defined.

Nabavka novog putničkog automobila. Error! Bookmark not defined.

Nabavka kombinovanog vozila za prodaju knjiga na terenu. Error! Bookmark not defined.

Strani obveznik. Error! Bookmark not defined.

Usluga stranom državljaninu. Error! Bookmark not defined.

Službeno lice diplomatskog predstavništva. Error! Bookmark not defined.

Odbitak pri kupovini osnovnog sredstva. Error! Bookmark not defined.

Nabavka goriva za teretna motorna vozila, mašine i uređaje. Error! Bookmark not defined.

Pravo na odbitak po osnovu nabavke goriva za  prevozna sredstva zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Odbitak prilikom nabavke naftnih derivata za korišćenje putničkih automobila televizijske kuće  Error! Bookmark not defined.

Biodekoracija poslovnog prostora zgrade u zakupu. Error! Bookmark not defined.

Nabavka teretnog broda za prevoz rasutih stvari Error! Bookmark not defined.

Opremanje poslovnog prostora. Error! Bookmark not defined.

Usluga stavljanja na raspolaganje osoblja. Error! Bookmark not defined.

Rešenje Uprave carina donetog u upravnom postupku. Error! Bookmark not defined.

Dobra otpremljena na područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Računi primljeni kasnije od perioda u kome je izvršena usluga. Error! Bookmark not defined.

Hartije od vrednosti Error! Bookmark not defined.

Računi za usluge telefona, struje i infostana poslovnog prostora u  zakupu fizičkog lica. Error! Bookmark not defined.

Računi dobavljača na zalihe robe. Error! Bookmark not defined.

Račun primljen posle isteka roka za podnošenje poreske prijave. Error! Bookmark not defined.

Povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita. Error! Bookmark not defined.

Usluga konzumacije jela i pića zaposlenima. Error! Bookmark not defined.

Usluga obezbeđenja poslovne vize. Error! Bookmark not defined.

Uvoz dobra lica koje nije korisnik uvoza. Error! Bookmark not defined.

Zalihe akciznih proizvoda nabavljenih do 31.12.2004. Error! Bookmark not defined.

Potvrda o poreskom izuzimanju. Error! Bookmark not defined.

Oslobađanje. Error! Bookmark not defined.

Izmene pravilnika. Error! Bookmark not defined.

Orkestar profesionalnih muzičara osnovan po principu udruženja građana. Error! Bookmark not defined.

Provizija koju banka naplaćuje Mobtel-u i Telekom-u. Error! Bookmark not defined.

Izgradnja porodilišta. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje poreske osnovice. Error! Bookmark not defined.

Zakašnjenje u isporuci i ugradnji opreme. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet Error! Bookmark not defined.

Uvoz putničkih automobila kao pomoć EU.. Error! Bookmark not defined.

Porez na dohodak građana. Error! Bookmark not defined.

Neoporezivi iznosi i odbici Error! Bookmark not defined.

Upis prava na nepokretnosti Error! Bookmark not defined.

Kupovina akcija. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje socijalne i humanitarne pomoći deci Error! Bookmark not defined.

Sredstva za lične potrebe korisniku smeštaja u ustanovi socijalne zaštite. Error! Bookmark not defined.

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Naknada štete dosuđene pravosnažnom sudskom presudom... Error! Bookmark not defined.

Otpremnina. Error! Bookmark not defined.

Nagrade, studentski krediti i stipendije. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Troškovi ishrane lica angažovanih na privremenim i  povremenim poslovima. Error! Bookmark not defined.

Troškovi smeštaja, ishrane prevoza i dnevnica na  službenom putovanju u zemlji Error! Bookmark not defined.

Oslobođenje. Error! Bookmark not defined.

Dobitak u nagradnoj igri Error! Bookmark not defined.

Dobitak od igara na sreću na osnovu sudske presude. Error! Bookmark not defined.

Kamate. Error! Bookmark not defined.

Naknada za komunalne, PTT i slične usluge po osnovu ugovora o zakupu. Error! Bookmark not defined.

Naknada za rad ekspertskih komisija za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz budžeta  Error! Bookmark not defined.

Poljoprivredni proizvođači Error! Bookmark not defined.

Ugovor o delu. Error! Bookmark not defined.

Autorski honorari Error! Bookmark not defined.

Primanja koja zaposleni ostvaruju učešćem u dobiti Error! Bookmark not defined.

Pravo na umanjenje oporezivih prihoda. Error! Bookmark not defined.

Službeni automobil dat za lično korišćenje zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Jednokratna novčana naknada. Error! Bookmark not defined.

Naučna nagrada. Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman pripremanja i isporuke obroka za  potrebe dnevnog boravka dece u školi Error! Bookmark not defined.

Izvođenje estradnih programa. Error! Bookmark not defined.

Zakup poslovnog prostora. Error! Bookmark not defined.

Fizičko lice-nerezident Republike Srbije, angažovano od strane pravnog lica. Error! Bookmark not defined.

Podnošenje poreske prijave za primanja koja su u celosti izuzeta od oporezivanja
porezom na dohodak građana. Error! Bookmark not defined.

Porez na imovinu. Error! Bookmark not defined.

Nastanak poreske obaveze po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava. Error! Bookmark not defined.

Kupac kao obveznik poreza na prenos apsolutnih prava. Error! Bookmark not defined.

Prenos prava svojine na stanu u državnoj svojini Error! Bookmark not defined.

Otkup stambene zgrade ili stana. Error! Bookmark not defined.

Prenos prava svojine uz naknadu na montažnom objektu. Error! Bookmark not defined.

Promet nepokretnosti pre 31.12.1991.godine. Error! Bookmark not defined.

Dva prenosa svojine na nepokretnosti Error! Bookmark not defined.

Eksproprijacija. Error! Bookmark not defined.

Hipoteka. Error! Bookmark not defined.

Zaključenje ugovora o nepokretnosti kao budućoj stvari Error! Bookmark not defined.

Nasleđe i poklon. Error! Bookmark not defined.

Usvojenik. Error! Bookmark not defined.

Nasleđe bračnog druga. Error! Bookmark not defined.

Razmena nepokretnosti Error! Bookmark not defined.

Zamena starog stana za stan u novogradnji Error! Bookmark not defined.

Porez po osnovu fizičke deobe zajedničke imovine. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o doživotnom izdržavanju. Error! Bookmark not defined.

Razvrgnuće imovinske zajednice. Error! Bookmark not defined.

Obaveza podnošenja poreske prijave za objekat izgrađen bez propisane
investiciono-tehničke dokumentacije. Error! Bookmark not defined.

Sudska odluka i poravnanje. Error! Bookmark not defined.

Zakup. Error! Bookmark not defined.

Poljoprivredno zemljište. Error! Bookmark not defined.

Poslovni prostor Error! Bookmark not defined.

Prenos apsolutnih prava na prenos imovine sa  matičnog na zavisno preduzeće. Error! Bookmark not defined.

Ulaganje apsolutnog prava na nepokretnosti u kapital akcionarskog društva. Error! Bookmark not defined.

Prenos apsolutnih prava u slučaju kupovine dela nepokretne imovine od preduzeće u stečaju  Error! Bookmark not defined.

Kupovina pravnog lica u stečaju. Error! Bookmark not defined.

Obveznice. Error! Bookmark not defined.

Hartije od vrednosti Error! Bookmark not defined.

Akcije. Error! Bookmark not defined.

Novčane donacije. Error! Bookmark not defined.

Upotrebljavano motorno vozilo. Error! Bookmark not defined.

Prenos prava svojine zemljišta i građevinskog objekta. Error! Bookmark not defined.

Poreski tretman samoizgrađenog plovnog objekta. Error! Bookmark not defined.

Prenos apsolutnih prava po pravnom poslu “Ugovor o ustupanju ugovora” Error! Bookmark not defined.

Ugovor o zajedničkoj gradnji Error! Bookmark not defined.

Oslobođenje. Error! Bookmark not defined.

Davanje grobnice na korišćenje. Error! Bookmark not defined.

Porez na dobit preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Prodaja hartija od vrednosti fizičkom licu. Error! Bookmark not defined.

Kapitalni dobitak prodajom akcija na tržištu. Error! Bookmark not defined.

Kapitalni dobitak u postupku likvidacije. Error! Bookmark not defined.

Prodaja udela nerezidentnom pravnom licu. Error! Bookmark not defined.

Plaćanje akontacije poreza na dobit Error! Bookmark not defined.

Poreski podsticaj Error! Bookmark not defined.

Zakup. Error! Bookmark not defined.

Amortizacija. Error! Bookmark not defined.

Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti Error! Bookmark not defined.

Ispravka vrednosti Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje vrednosti Error! Bookmark not defined.

Fundamentalne greške ili promena računovodstvene politike. Error! Bookmark not defined.

Prenošenje gubitka iz ranijih godina. Error! Bookmark not defined.

Štetni ugovori kao rashod u poreskom bilansu. Error! Bookmark not defined.

Troškovi legalizacije. Error! Bookmark not defined.

Poreski krediti Error! Bookmark not defined.

Poresko oslobođenje po osnovu zapošljavanja. Error! Bookmark not defined.

Prihod nerezidentnog obveznika po osnovu  licence. Error! Bookmark not defined.

Izdaci za “TV prodaju-Teleshoping” Error! Bookmark not defined.

Troškovi mineralnih sirovina. Error! Bookmark not defined.

Porez na upotrebu, nošenje i držanje dobara. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje porekla oružja. Error! Bookmark not defined.

Poresko oslobođenje. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje poreza. Error! Bookmark not defined.

Registrovano oružje u vlasništvu vojnog penzionera. Error! Bookmark not defined.

Staro oružje. Error! Bookmark not defined.

Oružje za potrebe fizičkog obezbeđenja preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Oružani list za držanje oružja za ličnu bezbednost Error! Bookmark not defined.

Akcize. Error! Bookmark not defined.

Distribucije akciznih proizvoda kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Diplomatsko-konzularna predstavništva. Error! Bookmark not defined.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Poreski postupak i poreska administracija. Error! Bookmark not defined.

Odlaganje plaćanja poreskog duga. Error! Bookmark not defined.

Takse. Error! Bookmark not defined.

Republičke i savezne administrativne takse. Error! Bookmark not defined.

Oslobađanje od plaćanja republičkih administrativnih taksi Error! Bookmark not defined.

Tranzitna viza. Error! Bookmark not defined.

Uvođenje opštinskih administrativnih taksi Error! Bookmark not defined.

Javno preduzeće koje u okviru svoje delatnosti vodi upravni postupak. Error! Bookmark not defined.

Kontrola tehničke ispravnosti za prolazak brodova unutrašnje plovidbe. Error! Bookmark not defined.

Carinski poslovi Error! Bookmark not defined.

Upis u predškolsku ustanovu, studentske i učeničke domove, overa potpisa kod polutabaka, povlastice kod registracije motornog vozila. Error! Bookmark not defined.

Izjave o saglasnosti da deca putuju na ekskurziju. Error! Bookmark not defined.

Učesnici streličarskog turnira. Error! Bookmark not defined.

Stalno nastanjenje stranog državljanina. Error! Bookmark not defined.

Dozvola za privremeni boravak državljanina Nemačke. Error! Bookmark not defined.

Dozvola za kretanje i boravak u graničnom pojasu. Error! Bookmark not defined.

Postupak u slučaju netaksiranog zahteva. Error! Bookmark not defined.

Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Sudske i administrativne takse za ostvarivanje prava iz radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Izvod iz matične knjige. Error! Bookmark not defined.

Overa prepisa. Error! Bookmark not defined.

Carine. Error! Bookmark not defined.

Naknada za uslugu carinskog organa. Error! Bookmark not defined.

Učestvovanje stranog lice sa sedištem u inostranstvu u carinskom postupku. Error! Bookmark not defined.

Manje plaćen carinski dug na uvoz. Error! Bookmark not defined.

Pravo stranih fizičkih lica na privremeni uvoz. Error! Bookmark not defined.

Carinski kontigenti Error! Bookmark not defined.

Uvoz vozila, opreme i delova. Error! Bookmark not defined.

Invalidna lica. Error! Bookmark not defined.

Izbegla lica. Error! Bookmark not defined.

Uvoz automobila iz Crne Gore. Error! Bookmark not defined.

Uvoz automobila iz BiH.. Error! Bookmark not defined.

Uvoz automobila iz Republike Srpske. Error! Bookmark not defined.

Taksi delatnost Error! Bookmark not defined.

Uvoz automobila za potrebe predstavništva strane firme. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje carine na uvoz mašina. Error! Bookmark not defined.

Uvoz sportske opreme. Error! Bookmark not defined.

Uvoz opreme za neškodljivo uklanjanje otpada. Error! Bookmark not defined.

Uvoz upotrebljavanih predmeta domaćinstva. Error! Bookmark not defined.

Uvoznih računara. Error! Bookmark not defined.

Uvoz časopisa. Error! Bookmark not defined.

Uvoz umetničkih dela. Error! Bookmark not defined.

Uvoz robe za sprovođenje projekta “Kontrola tuberkuloze u Srbiji” Error! Bookmark not defined.

Oslobađanje od obaveza uvoznih dažbina Crvenog krsta. Error! Bookmark not defined.

Uvoz opreme na osnovu sporazuma i donacija. Error! Bookmark not defined.

Motorno vozilo oduzeto na osnovu pravosnažne sudske presude. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost uvođenja uvozne carine. Error! Bookmark not defined.

Supsidijarna naplata carinskih dažbina. Error! Bookmark not defined.

Povraćaj carinskih dažbina. Error! Bookmark not defined.

Ustupanje zaplenjene carinske robe. Error! Bookmark not defined.

Kamata. Error! Bookmark not defined.

Nadoknada za korišćenje trgovačke marke. Error! Bookmark not defined.

Postupak aktivnog oplemenjivanja. Error! Bookmark not defined.

Odlaganje plaćanja carinskog duga. Error! Bookmark not defined.

Bankarska garancija. Error! Bookmark not defined.

Javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Uslovi koje naručilac mora da ispunjava. Error! Bookmark not defined.

Dozvola za obavljanje delatnosti kao uslov u postupku javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Obavezni elementi konkursne dokumentacije. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost naručioca da u konkursnoj dokumentaciji navede ime proizvođača materijala koji je ugrađen u proizvod koji je predmet javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Overa dokumenata. Error! Bookmark not defined.

Blagovremenost dostavljene ponude. Error! Bookmark not defined.

“Rok izvršenja posla” kao kriterijum za ocenjivanje ponude. Error! Bookmark not defined.

Ispravnost dostavljenih ponuda i postupak kada su sve ponude neispravne. Error! Bookmark not defined.

Ispravnost samo jedne ponude. Error! Bookmark not defined.

Ispravnost ponude u slučaju ne dostavljanja Bilansa stanja

i uverenja trgovinskog suda. Error! Bookmark not defined.

Dokazi da su dobra proizvedena u zemlji Error! Bookmark not defined.

Obaveza pribavljanja bankarske garancije kod ponuđača koji ima otvoren račun
kod Uprave za trezor Error! Bookmark not defined.

Neispravnost ponude pri zaokruživanju decimale. Error! Bookmark not defined.

Broj članova komisije za javnu nabavku. Error! Bookmark not defined.

Javne nabavke po partijama. Error! Bookmark not defined.

Ponuđač u postupku restrukturiranja. Error! Bookmark not defined.

Učestvovanje subjekata koji su pripremali konkursnu  dokumentaciju kao ponuđači Error! Bookmark not defined.

Učešće preduzeća koje je izgradilo glavni projekat kao ponuđač za izgradnju. Error! Bookmark not defined.

Pravo naručioca da “diskvalifikuje” ponude. Error! Bookmark not defined.

Oglašavanje prodaje imovine javnim nadmetanjem... Error! Bookmark not defined.

Ponude domaćeg i stranog ponuđača. Error! Bookmark not defined.

Davanje prednosti domaćem ponuđaču. Error! Bookmark not defined.

Zajednička ponuda. Error! Bookmark not defined.

Obaveza potpisivanja ugovora uz tendersku dokumentaciju i traženje garancije od ponuđača  Error! Bookmark not defined.

Dodela ugovora bez prethodnog objavljivanja. Error! Bookmark not defined.

Fizičko lice u postupku javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Javna nabavka male vrednosti Error! Bookmark not defined.

Uvid učesnika u postupku javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Ovlašćenje predsednika opštine da pokrene postupak javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Ugovaranje dodatnih radova. Error! Bookmark not defined.

Promet dobara Direkcije za robne rezerve. Error! Bookmark not defined.

Program ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije. Error! Bookmark not defined.

Nabavke Agencije za energetiku Republike Srbije. Error! Bookmark not defined.

Nabavke Akademije za bankarstvo i finansije. Error! Bookmark not defined.

Nabavke Ministarstva odbrane, organizacija i službi Saveta ministara. Error! Bookmark not defined.

Nabavke političkih stranaka. Error! Bookmark not defined.

Obaveza Radiodifuzne ustanove Srbije za izbor javnog preduzeća za naplatu televizijske pretplate  Error! Bookmark not defined.

Javna nabavka dobra za koju donator zahteva da bude evropskog porekla. Error! Bookmark not defined.

Krajnji korisnici donacija. Error! Bookmark not defined.

Nabavke po osnovu međunarodnog sporazuma. Error! Bookmark not defined.

Javne nabavke koje finansira Evropska banka za obnovu i razvoj Error! Bookmark not defined.

Finansijski ugovor između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke. Error! Bookmark not defined.

Dodela ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti Error! Bookmark not defined.

Tekuće održavanje objekata. Error! Bookmark not defined.

Postavljanje turističke signalizacije. Error! Bookmark not defined.

Izdavanje u zakup restorana. Error! Bookmark not defined.

Nabavka bankarskih usluga. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o pružanju konstultantskih usluga. Error! Bookmark not defined.

Usluga smeštaja za službena putovanja. Error! Bookmark not defined.

Usluga skladištenja. Error! Bookmark not defined.

Usluge informisanja. Error! Bookmark not defined.

Usluge korišćenja i uzgoja šuma. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost ukidanja nadležnosti Komisije za zaštitu prava. Error! Bookmark not defined.

Nabavka vozila za Dom zdravlja. Error! Bookmark not defined.

Nabavka lokomotiva. Error! Bookmark not defined.

Nabavka rezervnih delova. Error! Bookmark not defined.

Nabavka dobara za dalju prodaju. Error! Bookmark not defined.

Nabavka osnovnih sredstava. Error! Bookmark not defined.

Ustupanje prava gradnje s pravom vlasništva na delu. Error! Bookmark not defined.

Prenošenje prava na javno preduzeće da zaključi ugovor o javnoj nabavci Error! Bookmark not defined.

Nabavka dobara koja su predmet Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Error! Bookmark not defined.

Ugovori sa omladinskim i studentskim zadrugama. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o poslovnoj saradnji Error! Bookmark not defined.

Projekat modernizacije pruga. Error! Bookmark not defined.

Poništavanje postupka javne nabavke. Error! Bookmark not defined.

Računovodstvo i revizija. Error! Bookmark not defined.

Status lica koja su stekla rešenje revizora bez polaganja ispita. Error! Bookmark not defined.

Nadležnost za davanje i oduzimanje licenci Error! Bookmark not defined.

Registracija delatnosti pravnih lica i preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga. Error! Bookmark not defined.

Izdavanje dozvole preduzeću za reviziju. Error! Bookmark not defined.

Nadzor preduzeća za reviziju. Error! Bookmark not defined.

Sredstva rezervi (zakonskih, statusnih) Error! Bookmark not defined.

Neraspoređena dobit iz ranijih godina. Error! Bookmark not defined.

Iskazivanje vrednosti poljoprivrednog zemljišta. Error! Bookmark not defined.

Sastavljanje i prezentacija godišnjeg finansijskog izveštaja. Error! Bookmark not defined.

Naknadno otkrivene greške. Error! Bookmark not defined.

Postupanje kod inicijalnog priznavanja plasmana banaka koji nisu odobreni po tržišnim uslovima  Error! Bookmark not defined.

Broj revizija za isti izveštajni period. Error! Bookmark not defined.

Primena MRS po pitanju troškova obnavljanja prirodnih bogatstava. Error! Bookmark not defined.

Revalorizacione rezerve. Error! Bookmark not defined.

Kumulirane revalorizacione rezerve. Error! Bookmark not defined.

Period uzastopnog vršenja revizije. Error! Bookmark not defined.

Pozitivni ili negativni efekti procene opreme i nekretnina. Error! Bookmark not defined.

Vršenje procene vrednosti građevinskih objekata  u toku godine. Error! Bookmark not defined.

Ovlašćeni procenitelj Error! Bookmark not defined.

Iskazivanje rezultata poslovanja zavisnih preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Revizija malog pravnog lica koje je u narednoj godini preraslo u srednje pravno lice. Error! Bookmark not defined.

Rok vršenja revizija za srednja i velika preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o zakupu gradskog građevinskog zemljišta. Error! Bookmark not defined.

Postrojenje kupljeno na lizing. Error! Bookmark not defined.

Primena statuta prilikom raspodele dobiti po završnom računu. Error! Bookmark not defined.

Prekid zastarelosti Error! Bookmark not defined.

Primena MRS na nematerijalna ulaganja. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje računovodstva Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Error! Bookmark not defined.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Propuštanje roka za podnošenje Obrasca ONSZ. Error! Bookmark not defined.

Primena najniže mesečne osnovice doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Obaveza plaćanja doprinosa za osnivača preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Nagrade. Error! Bookmark not defined.

Finansiranje političkih stranaka. Error! Bookmark not defined.

Obezbeđenje sredstava u budžetu. Error! Bookmark not defined.

Odbijanje sredstava iz budžeta RS za finansiranje redovnog rada  političke stranke. Error! Bookmark not defined.

Visina sredstava iz privatnih izvora za rad političke stranke. Error! Bookmark not defined.

Finansiranje grupe građana i političkog pokreta iz javnih izvora. Error! Bookmark not defined.

Način raspodele sredstava za troškove izborne kampanje. Error! Bookmark not defined.

Finansiranje lokalne samouprave. Error! Bookmark not defined.

Prenos sredstva Fonda solidarne stambene izgradnje opštine na račun budžeta opštine  Error! Bookmark not defined.

Preusmeravanje sredstava prikupljenih po osnovu naplaćanih kazni za prekršaje
Savetu za bezbednost saobraćaja. Error! Bookmark not defined.

Dodela sredstava iz budžeta Republike za isplatu otpremnine u opštinskoj upravi Error! Bookmark not defined.

Fond za podsticaj razvoja opštine. Error! Bookmark not defined.

Dodatna sredstva za saniranje putne mreže iz budžeta. Error! Bookmark not defined.

Priprema budžeta lokalna samouprave. Error! Bookmark not defined.

Blanko menica kao uslov potpisivanja ugovora sa Ministarstvom... Error! Bookmark not defined.

Uvođenje opštinske administrativne takse. Error! Bookmark not defined.

Republička administrtivna taksa. Error! Bookmark not defined.

Plaćanje naknade za priređivanje igara na sreću. Error! Bookmark not defined.

Zajam zaposlenima. Error! Bookmark not defined.

Javni rashodi – plate u budžetskom sektoru. Error! Bookmark not defined.

Plate u osnovnom i srednjem obrazovanju i zavodima. Error! Bookmark not defined.

Topli obrok i regres zaposlenih u državnim organima. Error! Bookmark not defined.