S a d r z a j

 

ZAKON O RADU SA KOMENTAROM.. Error! Bookmark not defined.

ZAKON O RADU. Error! Bookmark not defined.

I. Osnovne odredbe. Error! Bookmark not defined.

ІІ. Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

ІІІ. Ugovor o pravima i obavezama direktora. Error! Bookmark not defined.

IV. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje. Error! Bookmark not defined.

V. Radno vreme. Error! Bookmark not defined.

VI. Odmori i odsustva. Error! Bookmark not defined.

VII. Zaštita zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

VIII. Zarada, naknada zarade i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

ІX. Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka. Error! Bookmark not defined.

X. Prava zaposlenih kod promene poslodavca. Error! Bookmark not defined.

XІ. Višak zaposlenіh. Error! Bookmark not defined.

XII. Klauzula zabrane konkurencije. Error! Bookmark not defined.

XIII. Naknada štete. Error! Bookmark not defined.

XIV. Udaljenje zaposlenog sa rada. Error! Bookmark not defined.

XV. Izmena ugovora o radu. Error! Bookmark not defined.

XVI. Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

XVII. Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

XVIII. Posebne odredbe. Error! Bookmark not defined.

XIX. Organizacije zaposlenih i poslodavaca. Error! Bookmark not defined.

XX. Kolektivni ugovori Error! Bookmark not defined.

XXI. Nadzor Error! Bookmark not defined.

XXII. Kaznene odredbe. Error! Bookmark not defined.

XXIII. Prelazne i završne odredbe. Error! Bookmark not defined.

Komentar Zakona o radu. Error! Bookmark not defined.

I - Suštinske novine u novom zakonu o radu. Error! Bookmark not defined.

II - Odredbe  pojedinih  instituta u zakonu o radu. Error! Bookmark not defined.

Osnovne odredbe. Error! Bookmark not defined.

Osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Zabrana diskriminacije. Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Radni odnos na određeno vreme. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o pravima i obavezama direktora. Error! Bookmark not defined.

Radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Odmori i odsustva. Error! Bookmark not defined.

III - Zarada, naknada zarade i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Zarada. Error! Bookmark not defined.

Odgovarajuća zarada i jednaka zarada  za rad iste vrednosti Error! Bookmark not defined.

Definisanje zarade. Error! Bookmark not defined.

Elementi zarade. Error! Bookmark not defined.

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje novčane vrednosti osnovne zarade. Error! Bookmark not defined.

Zarada pripravnika. Error! Bookmark not defined.

Isplata zarade. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

Minimalna zarada. Error! Bookmark not defined.

Utvđivanje minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Ugovaranje i isplata minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost isplate zarade u visini manjoj od minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Pravo na uvećanu zaradu pri isplati minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Iznos minimalne zarade do donošenja Odluke Socijalno – ekonomskog saveta  Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova. Error! Bookmark not defined.

Troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa rada. Error! Bookmark not defined.

Troškovi službenog putovanja u zemlji Error! Bookmark not defined.

Elementi koji opredeljuju pravo zaposlenog na naknadu troškova službenog putovanja,  koji treba utvrditi opštim aktom.. Error! Bookmark not defined.

Plaćanje poreza na isplate troškova  preko neoporezivog iznosa. Error! Bookmark not defined.

Tretman troškova smeštaja i prevoza na službenom putu. Error! Bookmark not defined.

Troškovi smeštaja na službenom putu. Error! Bookmark not defined.

Troškovi prevoza  na službenom putu. Error! Bookmark not defined.

Upotreba sopstvenog vozila za službeni put Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za službeno putovanje u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad  i boravak na terenu. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina pri odlasku u penziju. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina zaposlenom koji je ostao neraspoređen u državnom organu  Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Poklon deci zaposlenog starosti do 15 godina života za Božić i Novu godinu  Error! Bookmark not defined.

Premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja zaposlenih u državnim organima koja čine platu zaposlenog  Error! Bookmark not defined.

Obračun zarade i naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Evidencija zarade i naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Zaštita zarade i naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

IV - Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja. Error! Bookmark not defined.

V - Prava zaposlenih kod promene poslodavca. Error! Bookmark not defined.

VI – Kolektivni ugovori Error! Bookmark not defined.

Novine u uređivanju kolektivnih ugovora. Error! Bookmark not defined.

Učesnici u zaključivanju kolektivnih ugovora. Error! Bookmark not defined.

Sporazuma o udruživanju sindikata, odnosno poslodavaca. Error! Bookmark not defined.

Obaveza pregovaranja i arbitraža. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost uređivanja zarade sporazumom.. Error! Bookmark not defined.

Primena kolektivnih  ugovora. Error! Bookmark not defined.

Važenje i otkaz kolektivnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Međusobni odnos zakona, opštih akata i  ugovora o radu. Error! Bookmark not defined.

Odnosi zakona i opštih akata. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu -  nišatavost odredbi Error! Bookmark not defined.

Odnosi Opšteg, posebnih i koletivnog ugovora kod poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Prelazne odredbe Zakona o primeni kolektivnih ugovora. Error! Bookmark not defined.

VII – Višak zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Obaveza isplate otpremnine. Error! Bookmark not defined.

VII – Udaljenje zaposlenog sa rada. Error! Bookmark not defined.

VIII – Izmena ugovorenih uslova rada. Error! Bookmark not defined.

Premeštaj u drugo mesto rada. Error! Bookmark not defined.

Upućivanje na rad kod drugog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

IX – Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

        X - Oblici rada van radnog odnosa  Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključen neposredno sa poslodavcem i nezaposlenim  licem   Error! Bookmark not defined.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji je zaključen sa penzionisanim licem   Error! Bookmark not defined.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji je zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje nije na školovanju, odnosno ima navršenih 26  godina  života. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje je na školovanju i nema navršenih 26 godina života. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Error! Bookmark not defined.

Rad po osnovu ugovora o delu. Error! Bookmark not defined.

Koeficijenti za preračun sa neto na bruto naknadu. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna obaveze na naknade po ugovoru o delu. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o delu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o zastupanju i posredovanju. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o zastupanju i posredovanju. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o dopunskom radu. Error! Bookmark not defined.

Tretman naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o dopunskom radu. Error! Bookmark not defined.

Volonterski rad. Error! Bookmark not defined.

Porez i doprinosi po osnovu volonterskog rada. Error! Bookmark not defined.

XI – Organizacije zaposlenih i poslodavaca. Error! Bookmark not defined.

XII – Prelazne i završne odredbe. Error! Bookmark not defined.

Autorski ugovori Error! Bookmark not defined.

Obaveze isplatioca autorske naknade. Error! Bookmark not defined.

Normirani troškovi koji se priznaju autoru. Error! Bookmark not defined.

Ugovorena neto i bruto autorska naknada. Error! Bookmark not defined.

Obračunsko-knjigovodstveno iskazivanje i knjiženje autorske naknade. Error! Bookmark not defined.

Računovodstveno prikazivanje obračuna i isplate autorske naknade. Error! Bookmark not defined.

Zakonski dozvoljena konverzija potraživanja u trajni ulog. Error! Bookmark not defined.

Procena vrednosti kapitala metodom korigovane knjigovodstvene vrednosti saglasno propisima  Error! Bookmark not defined.

Određivanje početne cene. Error! Bookmark not defined.

Prednosti i nedostaci korišćenja metode korigovane knjigovodstvene vrednosti Error! Bookmark not defined.

Prilozi uz program privatizacije. Error! Bookmark not defined.

Zakonska prava obaveze i odgovornosti akcionara i ulagača u akcionarskom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću. Error! Bookmark not defined.

Akcionar – vlasnik akcije. Error! Bookmark not defined.

Akcionar i pravo upravljanja. Error! Bookmark not defined.

Pravo akcionara na informisanje. Error! Bookmark not defined.

Kontrola poslovanja akcionarskog društva. Error! Bookmark not defined.

Odgovornost akcionara. Error! Bookmark not defined.

Primena Zakona o privatizaciji na privatizaciju zadruge. Error! Bookmark not defined.

Zadruga kao subjekt privatizacije. Error! Bookmark not defined.

Specifičnost pravnog subjektiviteta zadruge. Error! Bookmark not defined.

Metodološki pristup u razmatranju mogućnosti privatizacije društvenog kapitala u zadruzi Error! Bookmark not defined.

Zadruga koja posluje većinskim društvenim kapitalom.. Error! Bookmark not defined.

Zadruga koja posluje manjinskim društvenim kapitalom.. Error! Bookmark not defined.

Izmene, odnosno dopune Zakona kao mogući metodološki pristup u razmatranju mogućnosti  privatizacije društvenog kapitala u zadruzi Error! Bookmark not defined.

Obavezno uvođenje interne revizije kod određenih oblika pravne forme privrednih društava  Error! Bookmark not defined.

Interna i eksterna revizija finansijskih іzvеštаја. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija u privrednim društvima. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija u аkсіоnаrskоm društvu. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija u društvu ѕ оgrаnіčenom оdgоvоrnošću. Error! Bookmark not defined.

Interna revjizija u оrtаčkоm društvu і kоmаndіtnоm društvu. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija komanditnog društvа. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija u banci i drugoj finansijskoj organizaciji (štеdіоnіса, određeni fondovi i sl.) Error! Bookmark not defined.

Interna revizija u оrgаnіzасіјаmа osiguranja. Error! Bookmark not defined.

Interna revizija kod berze i drugih pravnih lica. Error! Bookmark not defined.

Redovna оbavezna revizija godišnjih finansijskih izveštaja. Error! Bookmark not defined.

Fakultativna revizija određenih segmenata pravnog lica. Error! Bookmark not defined.

Redovna godišnja revizija finansijskih izveštaja u odnosu na internu reviziju  Error! Bookmark not defined.

Organizacija i stručna zvanja u internoj reviziji Error! Bookmark not defined.

Aplikativna interna regulativa o rеviziji Error! Bookmark not defined.

Pravne norme o reviziji finansijskih izveštaja. Error! Bookmark not defined.

Primer u formi dopune ili u novom aktu. Error! Bookmark not defined.

NOVO U ZAKONODAVSTVU.. Error! Bookmark not defined.

Međuzakonska harmonizacija instituta i rešenja u privredno-finansijskom zakonodavstvu od početka juna 2005. godine  Error! Bookmark not defined.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji Error! Bookmark not defined.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata  Error! Bookmark not defined.

Izmene i dopune Zakona o akcijskom fondu. Error! Bookmark not defined.

Podsticajna sredstva i njihovo korišćenje za finansiranje uvođenja sertifikacije sistema bezbednosti hrane  Error! Bookmark not defined.

Učešće u podsticajnim sredstvima za novo zapošljavanje. Error! Bookmark not defined.

Pitanja i odgovori Error! Bookmark not defined.

Radni odnosi Error! Bookmark not defined.

Ovlašćenja inspekcije rada. Error! Bookmark not defined.

Isplata prekovremenog rada. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

Privremena sprečenost za rad. Error! Bookmark not defined.

Rad kod drugog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Neplaćeno odsustvo. Error! Bookmark not defined.

Rad na određeno vreme. Error! Bookmark not defined.

Rad za vreme državnih i drugih praznika. Error! Bookmark not defined.

Prekovremeni rad. Error! Bookmark not defined.

Preraspodela radnog vremena. Error! Bookmark not defined.

Pravo na uvećanu zaradu po osnovu «minulog rada». Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Kaznene mere u slučaju dbijanje zaposlenog da potpiše  ugovor o radu  Error! Bookmark not defined.

Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Tehnološki višak. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje stepena stručne spreme. Error! Bookmark not defined.

Propisi koji utvrđuju stepen stručne spreme u javnoj službi Error! Bookmark not defined.

Javne službe. Error! Bookmark not defined.

Sudska praksa. Error! Bookmark not defined.

Kamata. Error! Bookmark not defined.

Zatezna kamata. Error! Bookmark not defined.

Visina stope zatezne kamate ne može se ugovarati Error! Bookmark not defined.

Ugovorna kamata. Error! Bookmark not defined.

Ugovorna kamata predstavlja cenu kredita. Error! Bookmark not defined.

Pravna priroda ugovorne kamate kao povremenog davanja. Error! Bookmark not defined.

Ugovorena kamata nastavlja da teče i posle dužničke docnje. Error! Bookmark not defined.

Kamatna stopa. Error! Bookmark not defined.

Dužnost suda da umeri stopu ugovorne kamate. Error! Bookmark not defined.

Umeravanje ugovorene kamate. Error! Bookmark not defined.

Realna ugovorena kamata. Error! Bookmark not defined.

Ograničenje kamatne stope. Error! Bookmark not defined.

Nesrazmerna imovinska korist zbog ugovorene previsoke  kamatne stope  Error! Bookmark not defined.

Ugovaranje i umeravanje ugovorne kamate. Error! Bookmark not defined.

Shodna primena odredaba o ugovorenoj kamati Error! Bookmark not defined.

Obračun kamate po ugovornim kamatnim stopama  za period docnje. Error! Bookmark not defined.

Kamata na povremena novčana davanja. Error! Bookmark not defined.

Gubitak prava na zateznu kamatu. Error! Bookmark not defined.

Dužnik naturalne obaveze. Error! Bookmark not defined.

Naknada štete koja prelazi stopu zatezne kamate. Error! Bookmark not defined.

Pravo na kamatu po osnovu pretpostavljene štete. Error! Bookmark not defined.