S a d r z a j

 

Zarade zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Zarade prema Zakonu o radu. Error! Bookmark not defined.

Zarada za оbavljeni rad i vreme prоvedenо na radu. Error! Bookmark not defined.

Osnovna zarada. Error! Bookmark not defined.

Deo zarade za radni učinak. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

Primer utvrđivanja novčane vrednosti zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu  Error! Bookmark not defined.

Zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja koja imaju karakter zarade. Error! Bookmark not defined.

Naknada za ishranu u toku rada ("topli obrok") Error! Bookmark not defined.

Regres za korišćenje godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Terenski dodatak. Error! Bookmark not defined.

Davanje zaposlenima za 8. mart, Novu godinu i Božić. Error! Bookmark not defined.

Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić preko neoporezivog iznosa. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (tkz. "stimulativna otpremnina") Error! Bookmark not defined.

Dodatak za odvojeni život od porodice. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

Rad na dan praznika. Error! Bookmark not defined.

Minuli rad. Error! Bookmark not defined.

Rad noću i u smenama. Error! Bookmark not defined.

Prekovremeni rad. Error! Bookmark not defined.

Sabiranje procenata po svim osnovima uvećanja i osnovica za obračun uvećane zarade  Error! Bookmark not defined.

Zarada pripravnika. Error! Bookmark not defined.

Zarada direktora. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost da penzionisano lice obavlja poslove direktora. Error! Bookmark not defined.

Šta se ne smatra zaradom u smislu člana 105. stav 3. Zakona. Error! Bookmark not defined.

Zarada u smislu Zakona o porezu na dohodak građana. Error! Bookmark not defined.

Definicija zarade kao predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Poreska stopa. Error! Bookmark not defined.

Poreska osnovica. Error! Bookmark not defined.

Osnovica poreza za zaposlene. Error! Bookmark not defined.

Osnovnca poreza za lica upućena na rad u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa iz poreske osnovice. Error! Bookmark not defined.

Zarada kao osnovica za plaćanje doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Najniža mesečna osnovica doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Najviša mesečna osnovica doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) Error! Bookmark not defined.

Stope poreza i doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Obračun zarada, poreza i doprinosa u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Porez na zarade. Error! Bookmark not defined.

Poreska osnovica na zarade. Error! Bookmark not defined.

Poreska osnovica na naknade kod drugih isplatioca. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje poreske osnovice. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa za zaposlene koji rade  nepuno radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa ako se zarada isplaćuje u delovima. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa ako je prvi deo zarade manji od neoporezivog iznosa. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa za zaposlene koji rade nepuno radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje neoporezivog srazmernog iznosa za rad sa nepunim radnim vremenom.. Error! Bookmark not defined.

Pribaljanje izjave o nepunom radnom vremenu i obaveza obaveštavanja Poreske uprave. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje neoporezivog iznosa kad zaposleni u mesecu nema pun fond časova rada. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje srazmernog neoporezivog iznosa kad zaposleni prima zaradu i naknadu na teret drugih isplatilaca  Error! Bookmark not defined.

Umanjenje osnovice za porez kod zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Error! Bookmark not defined.

Osnovica poreza za invalide II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Način umanjenja usklađenog neoporezivog iznosa. Error! Bookmark not defined.

Isplata zarade za decembar 2006. u delovima. Error! Bookmark not defined.

Način obračuna zarada i drugih primanja sa primerima. Error! Bookmark not defined.

 Zarada za decembar 2006. godine. Error! Bookmark not defined.

Akontacija zarade za decembar 2006. isplaćena je u decembru, a konačna isplata u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Zarada za decembar 2006. se ne kumulira. Error! Bookmark not defined.

Akontacija zarade za decembar, koja je isplaćena u decembru. Error! Bookmark not defined.

Konačna isplata zarade za decembar, isplaćuje se u 2007. godini po novim propisima. Error! Bookmark not defined.

Rekapitulacija decembarske zarade i obaveze za uplatu razlike po konačnom obračunu u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Obračun zarade za januar i naredne mesece. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje punog neoporezivog iznosa kod isplate cele zarade. Error! Bookmark not defined.

Primer isplate zarade u delovima i umanjenje neoporezivog iznosa prilikom isplate prvog dela zarade  Error! Bookmark not defined.

Akontacija zarade za januar 2007. - isplaćuje se u visini od 40% zarade. Error! Bookmark not defined.

Konačna isplata zarade za januar 2007. godine - razlika od 60%.. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna ako je zarada ugovorena u neto iznosu. Error! Bookmark not defined.

Formule za preračun iz neto u bruto. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna zarade za januar i naredne mesece, ako je zarada ugovorena u neto iznosu, a isplaćuje se odjednom   Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna zarade za januar ili naredne mesece, ako je zarada ugovorena u neto iznosu, a isplaćuje se u delovima  Error! Bookmark not defined.

Obračun akontacnje zarade za januar i naredne mesece, koja je ugovorena u neto iznosu  Error! Bookmark not defined.

Konačan obračun zarade za januar i naredne mesece, koja je ugovorena u neto iznosu za koju je akontacija isplaćena u Tabeli 8. Error! Bookmark not defined.

Zarada za rad sa nepunim radnim vremenom.. Error! Bookmark not defined.

Obračun doprinosa na nepuno radno vreme i utvrđivanje srazmernog iznosa najniže osnovice  Error! Bookmark not defined.

Rad sa nepunim radnim vremenom kod samo jednog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Rad sa nepunim radnim vrememom kod dva ili više poslodavaca. Error! Bookmark not defined.

Umanjene neoporezivnog iznosa i način obračuna poreza na zarade za zaposlenog koji radi nepuno radno vreme u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Zaposleni radi nepuno radno vreme samo kod jednog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni radi kod dva ili više poslodavaca i ostvaruje puno radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni radi kod dva ili više poslodavaca i ne ostvaruje puno radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Obračun zarade za januar i naredne mesece u 2007. za zaposlenog koji radi kod dva poslodavca i ostvaruje puno radno vreme  Error! Bookmark not defined.

Pribavljanje izjave prilikom zasnivanja radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Pribavljanje izjave od zaposlenih koji su u radnom odnosu na dan 1. januara 2007. Error! Bookmark not defined.

Minimalna zarada. Error! Bookmark not defined.

Neto minimalna zarada u mesečnim iznosima. Error! Bookmark not defined.

Pravo zaposlenog na minimalnu zaradu. Error! Bookmark not defined.

Zakonski osnov za isplatu minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Ugovaranje minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost isplate minimalne zarade u iznosu manjem od utvrđenog zakonom.. Error! Bookmark not defined.

Isplata minimalne zarade prema ostvarenim časovima rada. Error! Bookmark not defined.

Isplata minimalne zarade prema ostvarenom radnom učinku. Error! Bookmark not defined.

Pravo na uvećanu zaradu pri isplati minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Obaveza isplate i drugah primanja uz minimalnu zaradu. Error! Bookmark not defined.

Bruto minimalna zarada. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna bruto minimalne zarade, poreza i doprinosa za isplate koje će se vršiti u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Napomene u vezi sa isplatom minimalne zarade. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje osnovice za neoporezivi iznos kada zaposleni prima zaradu i naknadu na teret drugih isplatilaca  Error! Bookmark not defined.

Invalidi II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Definicija statusa i prava invalida II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Pravo na zaradu. Error! Bookmark not defined.

Umanjenje osnovice za porez na zarade invalidima II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Prava koja invalid ostvaruje u punom obimu. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

 Naknada za bolovanje. Error! Bookmark not defined.

Invalidi rada nisu zaštićeni od prestanka radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Zakonske odredbe o pravu na naknadu invalida II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Obaveze koje se plaćaju na naknade invalida II i III kategorije iz  sredstava fonda PIO.. Error! Bookmark not defined.

Invalidna lica. Error! Bookmark not defined.

Radno-pravni status. Error! Bookmark not defined.

Povlastice za zapošljavalje invalida. Error! Bookmark not defined.

Nove povlastice za zapošljavanje lica sa invaliditetom.. Error! Bookmark not defined.

Zarada invalida. Error! Bookmark not defined.

Obaveze koje se plaćaju na zarade invalida. Error! Bookmark not defined.

Zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Zarada po osnovu specifičnih oblika rada. Error! Bookmark not defined.

Zarada zaposlenih koji su zasnovali radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca  Error! Bookmark not defined.

Zarada zaposlenih koji su zasnovali radni odnos za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja  Error! Bookmark not defined.

Plaćanje doprinosa bez isplate zarade. Error! Bookmark not defined.

Zakonski osnov za plaćanje doprinosa bez isplate zarade. Error! Bookmark not defined.

Popunjavanje obrasca PP OD. Error! Bookmark not defined.

Rokovi za isplatu zarade, evidencija zarade, zaštita zarade i zastarelost potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Rokovi za isplatu zarade. Error! Bookmark not defined.

Evidencija zarade po čl. 121. i 122. Error! Bookmark not defined.

Model obračuna zarade. Error! Bookmark not defined.

Model Obaveštenja koje se dostavlja zaposlenom uz Obračun zarada kada isplata nije izvršena  Error! Bookmark not defined.

Model evidencije zarade. Error! Bookmark not defined.

Zaštita zarade (plate) i naknade. Error! Bookmark not defined.

Zastarelost novčanog potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

Naknade zarade koje se isplaćuju na teret poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Pravo na godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Pravo na srazmerni godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Pravo na godišnji odmor zaposlenih u državnim organima i javnim službama. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje dužine godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Računanje radnih dana u godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela. Error! Bookmark not defined.

Raspored korišćenja godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Neiskorišćeni godišnji odmor iz prethodne godine. Error! Bookmark not defined.

Pravo na naknadu zarade za godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme državnih i verskih praznika. Error! Bookmark not defined.

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada u dane praznika. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme vojne vežbe. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme vojne vežbe za zaposlene. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme vojne vežbe za ostala lica (preduzetnike, osnivače privrednih društava, penzionere i dr.) Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva. Error! Bookmark not defined.

Pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva. Error! Bookmark not defined.

Primer Rešenja o plaćenom odsustvu. Error! Bookmark not defined.

Neplaćeno odsustvo. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Naknade zarade za bolovanje do 30 dana. Error! Bookmark not defined.

Slučajevi u kojima se ostvaruje pravo na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Potvrda o privremenoj sprečenosti za rad. Error! Bookmark not defined.

Visina naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Osnovica za obračun naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Obaveze koje se plaćaju. Error! Bookmark not defined.

Podnošenje poreskih prijava. Error! Bookmark not defined. 

Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana na teret Zavoda. Error! Bookmark not defined.

Lica koja imaju pravo na naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana. Error! Bookmark not defined.

Slučajevi i uslovi za sticanje prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Povezivanje privremene sprečenosti za rad. Error! Bookmark not defined.

Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme  privremene sprečenosti za rad  Error! Bookmark not defined.

Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti Error! Bookmark not defined.

Pravo na naknadu zarade do dana utvrđivanja invalidnosti Error! Bookmark not defined.

Osnov za obračun naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Najviši osnov za obračun naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade ako osiguranik nije ostvario zaradu u tri kalendarska meseca  Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade ako osiguranik nije ostvario zaradu ni u jednom u prethodna tri meseca  Error! Bookmark not defined.

Pravo na naknadu zarade osiguranika kome nije isplaćivana zarada u tri kalendarska meseca  Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade osiguranika koji je radio kod dva ili više poslodavaca ili je kao preduzetnik obavljao delatnost i radio kod poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade za invalide II i III kategorije. Error! Bookmark not defined.

Usklađivanje osnova za naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Usklađivanje naknade zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad  kod povrede na radu ili profesionalne bolesti Error! Bookmark not defined.

Visina naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade u posebnim slučajevima. Error! Bookmark not defined.

Isplata naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Obaveze koje se plaćaju. Error! Bookmark not defined.

Obračun naknade zarade od 1.1.2007. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se podnose i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje naknade zarade za preduzetnike. Error! Bookmark not defined.

Sticanje prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Osnov za obračun naknade zarade za preduzetnike. Error! Bookmark not defined.

Usklađivanje osnova za naknadu zarade preduzetnika. Error! Bookmark not defined.

Visina naknade zarade za preduzetnike. Error! Bookmark not defined.

Isplata naknade zarade za preduzetnike. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se podnose i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Porodiljsko odsustvo, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Pravo na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nete deteta  Error! Bookmark not defined.

Primer Rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. Error! Bookmark not defined.

Primer Rešenja o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Pravo na odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života. Error! Bookmark not defined.

Primer Rešenja o neplaćenom odsustvu sa rada. Error! Bookmark not defined.

Prava zaposlene za vreme porodiljskog odsustva. Error! Bookmark not defined.

Pravo na godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Zabrana otkaza ugovora o radu. Error! Bookmark not defined.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta  Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Pravo na naknadu zarade za zaposlene kod poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Visina naknade zarade i prvo usklađivanje. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje visine zarade za porodilju jedinu zaposlenu. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje naknade zarade za porodilju koja radi u školi Error! Bookmark not defined.

Naredno usklađivanje naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Obračun i isplata naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje naknade zarade za zaposlene kod poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak i kod poslodavca koji ne isplaćuje zaradu u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) Error! Bookmark not defined.

Obaveze koje se plaćaju. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se podnose i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Obrazac NZ-1 – Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za odsustva započeta pre 1. januara 2006. godine. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za preduzetnike. Error! Bookmark not defined.

Visina naknade zarade za lica koja samostalno obavljaju delatnost Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade. Error! Bookmark not defined.

Obračun i isplata naknade zarade. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade za preduzetnike koji su porodiljsko odsustvo započeli pre 1. januara 2006. godine  Error! Bookmark not defined.

Druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina pri odlasku u penziju. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova pogrebnih usluga. Error! Bookmark not defined.

Naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Error! Bookmark not defined.

Pokloni deci zaposlenih povodom Božića i Nove godine. Error! Bookmark not defined.

Primer odluke o davanju novogodišnjih poklona deci zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Davanje poklona penzionerima, deci poslovnih partnera, poslovnim partnerima i drugim licima koja nisu zaposlena kod poslodavca  Error! Bookmark not defined.

Davanja u robi sa karakterom reprezentacije, reklame, propagande. Error! Bookmark not defined.

Organizovanje ručka ili večere za svoje zaposlene, poslovne partnere,  saradnike, penzionere  Error! Bookmark not defined.

Premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje i kolektivno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja po članu 120 Zakona o radu. Error! Bookmark not defined.

Jubilarna nagrada. Error! Bookmark not defined.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti Error! Bookmark not defined.

Davanje poklona povodom 8. marta – dana žena i tretman sa aspekta  poreza i doprinosa  Error! Bookmark not defined.

Pokloni koji se daju ženama zaposlenim kod poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Pokloni ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona. Error! Bookmark not defined.

Pokloni na koje se ne plaća ni porez ni doprinos (pokloni iz sindikalne članarine) Error! Bookmark not defined.

Davanje poklona u javnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja 8. marta - dana žena. Error! Bookmark not defined.

Odobravanje zajma zaposlenima. Error! Bookmark not defined.

Pravni osnov za davanje zajma. Error! Bookmark not defined.

Uređivanje opštim aktom mogućnosti davanja zajma. Error! Bookmark not defined.

Obaveze u slučaju otpisa zajma (oproštaj duga) Error! Bookmark not defined.

Odobravanje zajma korisnicima budžetskih sredstava. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada. Error! Bookmark not defined.

Korišćenje taksi prevoza. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za službeni put u zemlji Error! Bookmark not defined.

Dnevnice za službeno putovanje. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova smeštaja na službenom putu. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova prevoza na službenom putu. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za korišćenje javnog saobraćaja. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila. Error! Bookmark not defined.

Popunjen Obrazac PP OPJ-1. Error! Bookmark not defined.

Korišćenje službenog automobila za službeno putovanje. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za službeni put u zemlji licima koja nisu  zaposlena kod isplatioca. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova službenog putovanja preduzetnicima. Error! Bookmark not defined.

Izdaci za službeni put u AP Kosovo i Metohija. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova za službeni put u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Isplata akontacije za službeni put u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Izdaci za smeštaj i ishranu. Error! Bookmark not defined.

Izdaci za prevoz. Error! Bookmark not defined.

Ostali izdaci Error! Bookmark not defined.

Obračun putnih troškova. Error! Bookmark not defined.

Primeri obračuna putnih troškova u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnica. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu. Error! Bookmark not defined.

 Definicija zarade. Error! Bookmark not defined.

Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe (kao primanje po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti) Error! Bookmark not defined.

Primer odluke o korišćenju službenog automobila u privatne svrhe. Error! Bookmark not defined.

Utrvrđivanje vrednosti primanja. Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna poreza i doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje. Error! Bookmark not defined.

Primanja koja se u celini izuzimaju od oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Primanja koja se izuzimaju od oporezivanja do iznosa utvrđenih članom 9. Zakona o porezu na dohodak građana  Error! Bookmark not defined.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 35.000 dinara  Error! Bookmark not defined.

Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled  elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja  Error! Bookmark not defined.

Organizovana socijalna i humanitarna pomoć. Error! Bookmark not defined.

Stipendije i krediti učenika i studenata. Error! Bookmark not defined.

Hranarine i stipendije sportista amatera. Error! Bookmark not defined.

Otpremnine pri prestanku radnog odnosa zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina pri odlasku u penziju. Error! Bookmark not defined.

Otpemnina pri prestanku radnog odnosa zbog tehnološkog viška. Error! Bookmark not defined.

Rok za isplatu otpremnine i moguća zastarelost potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost isplate otpremnine kod više poslodavaca. Error! Bookmark not defined.

Mogućnost odricanja od prava na otpremninu. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina zaposlenima u državnim organima. Error! Bookmark not defined.

Sporazumni raskid radnog odnosa i isplata otpremnine. Error! Bookmark not defined.

Jednokratna novčana naknada po Socijalnom programu. Error! Bookmark not defined.

Naknada izgubljene zarade odnosno naknada štete zbog nezakonitog otkaza. Error! Bookmark not defined.

Postupak po zahtevu zaposlenog da se vrati na rad i naknadi štete  na ime izostale zarade i drugih primanja  Error! Bookmark not defined.

Zarada koju bi zaposleni ostvario da radi Error! Bookmark not defined.

Druga primanja koja mogu biti predmet naknade štete. Error! Bookmark not defined.

Fiskalni tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca  Error! Bookmark not defined.

Postupak po zahtevu zaposlenog da se ne vrati na rad i visina  naknade štete. Error! Bookmark not defined.

Postupak po zahtevu poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad i  visina naknade štete. Error! Bookmark not defined.

Fiskalni tretman naknade štete kada se zaposleni (po zahtevu  zaposlenog ili poslodavca) ne vraća na rad  Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na olakšice za zapošljavanje novih radnika. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina. Error! Bookmark not defined.

Postupak ostvarivanja prava na poresku olakšicu. Error! Bookmark not defined.

Popunjavanje obrasca OPNR-P i OPNR-M.. Error! Bookmark not defined.

Obaveštenje o uplati dugovnog poreza. Error! Bookmark not defined.

Postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Podaci o zasnivanju/prestanku radnog odnosa pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina  Error! Bookmark not defined.

Podaci o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina  Error! Bookmark not defined.

Gubitak prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na olakšicu prilikom zapošljavanja pripravnika. Error! Bookmark not defined.

Gubitak prava na poresku olakšicu za pripravnika. Error! Bookmark not defined.

Zapošljavanje drugog lica mlađeg od 30 godina, uz nastavak korišćenja olakšice. Error! Bookmark not defined.

Primeri popunjenih obrazaca. Error! Bookmark not defined.

Knjiženje u knjigovodstvu poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na olakšice po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45, odnosno 50 godina  Error! Bookmark not defined.

Poreska olakšica za zapošljavanje lica starijih od 45 godina. Error! Bookmark not defined.

Osnovne odredbe. Error! Bookmark not defined.

Dostavljanje podataka pri zapošljavanju lica starijeg od 45 godina. Error! Bookmark not defined.

Način popunjavanja obrasca. Error! Bookmark not defined.

Način i postupak obračuna doprinosa za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje prava na olakšice po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom.. Error! Bookmark not defined.

 Poreska olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom.. Error! Bookmark not defined.

Način i postupak obračunavanja plaćanja doprinosa za lica sa invaliditetom.. Error! Bookmark not defined.

Povraćaj više plaćenog doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorenu  naknadu u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Osiguranici smostalnih delatnosti (preduzetnici i osnivači) i obaveze po osnovu poreza i doprinosa  Error! Bookmark not defined.

Osnove i definicije. Error! Bookmark not defined.

Preduzetnici Error! Bookmark not defined.

Preduzetnik koji obavlja samo delatnost za koju je registrovan. Error! Bookmark not defined.

Preduzetnik koji obavlja samostalnu delatnost, a zaposlen je kod  drugog poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Preduzetnik koji samostalnu delatnost obavlja kao penzioner Error! Bookmark not defined.

Osnivači, odnosno članovi privrednog društva. Error! Bookmark not defined.

Osnivači koji ne rade u svom preduzeću niti su zasnovali radni odnos u njemu. Error! Bookmark not defined.

Osnivači koji u svom preduzeću rade, a nisu zasnovali radni odnos u njemu. Error! Bookmark not defined.

Osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u njima  zasnovali radni odnos. Error! Bookmark not defined.

Osnivači privrednog društva koji u njemu rade a u radnom odnosu su kod drugog poslodavca, drugoj radnji ili kod fizičkog lica  Error! Bookmark not defined.

Osnivači koji su istovremeno i vlasnici radnje i osnivači privrednog društva ili više privrednih društava, koji nisu u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su članovi, a u njima rade. Error! Bookmark not defined.

Osnivači koji su istovremeno i vlasnici radnje i osnivači privrednog društva ili više privrednih društava, koji su u radnom odnosu u jednom od privrednih društava čiji su član. Error! Bookmark not defined.

Osnivači koji su istovremeno i vlasnici radnje i osnivači privrednog društva ili više privrednih društava, koji su u radnom odnosu u drugom preduzeću, drugoj radnji ili kod fizičkog lica. Error! Bookmark not defined.

Penzionisano lice kao osnivač, odnosno član privrednog društva. Error! Bookmark not defined.

Dokumetacija koja se dostavlja poreskoj upravi radi utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja rešenja o akontacionom, odnosno godišnjem plaćanju obaveza osnivača. Error! Bookmark not defined.

Napomene o dostavljanju dokumentacije poreskoj upravi Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje konačnog obračuna doprinosa od samostalne delatnosti za 2006. godinu. Error! Bookmark not defined.

Rad van radnog odnosa i obaveze koje se plaćaju. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Primeri obračuna naknade za privremene i povremene poslove. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Primer ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zadrugarom.. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o delu. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o delu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o dopunskom radu. Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad po Zakonu o radu. Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad po Zakonu o univerzitetu i Zakonu o visokom obrazovanju. Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. Error! Bookmark not defined.

Porez i doprinosi Error! Bookmark not defined.

Primer obračuna poreza i doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o dopunskom radu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o zastupanju i posredovanju. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o trgovinskom zastupanju. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o posredovanju. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Error! Bookmark not defined.

Primer Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja i obaveze koje se plaćaju na primanja od autorskih prava i prava industrijske svojine  Error! Bookmark not defined.

Prihodi od autorskih prava. Error! Bookmark not defined.

Prihodi od prava industrijske svojine. Error! Bookmark not defined.

Poreski obveznik. Error! Bookmark not defined.

Poreska osnovica. Error! Bookmark not defined.

Normirani troškovi Error! Bookmark not defined.

Procena poreske osnovice. Error! Bookmark not defined.

Stvarni troškovi Error! Bookmark not defined.

Stopa poreza. Error! Bookmark not defined.

Doprinosi za socijalno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Obračun poreza i doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Obrasci koji se popunjavaju i uplatni računi Error! Bookmark not defined.

Prihodi od prava srodnih autorskom pravu. Error! Bookmark not defined.

Definisanje pojmova srodnih prava. Error! Bookmark not defined.

Poreski obveznik. Error! Bookmark not defined.

Poreska osnovica. Error! Bookmark not defined.

Procena poreske osnovice. Error! Bookmark not defined.

Stopa poreza. Error! Bookmark not defined.

Normirani troškovi Error! Bookmark not defined.

Stvarni troškovi Error! Bookmark not defined.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Interpretatоr kaо samоstalni umetnik. Error! Bookmark not defined.

Uplatni računi i оbrasci kоji se pоdnоse. Error! Bookmark not defined.

Obračun i isplata plata dodataka i naknada plata naknada troškova i ostalih primanja državnih službenika i nameštenika i zaposlenih u ustanovama i javnim službama od 1. januara 2007. godine. Error! Bookmark not defined.

Propisi kojima su uređena prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i nameštenika  Error! Bookmark not defined.

Propisi kojima su uređena prava, obaveze i odgovornosti onima koji se ne smatraju državnim službenicima i nameštenicima i zaposlenih u ustanovama i javnim službama. Error! Bookmark not defined.

Tabela zaključenih pоsebnih kоlektivnih ugоvоra kоji su u primeni kоd državnih оrgana, оrganizacija, ustanоva i javnih službi Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja. Error! Bookmark not defined.

Plate državnih službenika. Error! Bookmark not defined.

Pravo državnih službenika na naknade plate. Error! Bookmark not defined.

Pravo državnih službenika na naknade troškova i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Plate nameštenika. Error! Bookmark not defined.

Plate zaposlenih koji se ne smatraju državnim službenicima i nameštenicima i zaposlenih u ustanovama i javnim službama  Error! Bookmark not defined.

Pimena Zakоna о platama u državnim оrganima i javnim službama. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje plata. Error! Bookmark not defined.

Mоgućnоst uvećanja plata. Error! Bookmark not defined.

Naknade i оstala primanja. Error! Bookmark not defined.

Pregled dodataka na platu, naknada, naknada troškova i drugih primanja. Error! Bookmark not defined.

Zarada u javnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Obaveza donošenja programa poslovanja. Error! Bookmark not defined.

Isplata zarada po donošenju programa. Error! Bookmark not defined.

Isplata zarada ako se program ne donese u utvrđenom roku. Error! Bookmark not defined.

Obaveza javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava da dostavljaju program i nadležnim ministarstvima  Error! Bookmark not defined.

Posledice po osnivača ako program nije u sklalu sa projektovanom politikom vlade i Uredbom   Error! Bookmark not defined.

Odgovornost za pravilnu isplatu zarada. Error! Bookmark not defined.

Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih na propisanom obrascu i obaveza overe obrazaca pre isplate zarade  Error! Bookmark not defined.

Obaveza dostavljanja obrazaca. Error! Bookmark not defined.

Sankcije u slučaju isplate zarada suprotno Uredbi i nedostavljanja obrazaca. Error! Bookmark not defined.

Način popunjavanja obrasca ZIP. Error! Bookmark not defined.

Instrukcija o načinu utvrđivanja sredstava za zarade u lokalnim javnim preduzećima za 2007. godinu, donošenju programa poslovanja za 2007. godinu i mogučnosti formiranja cena. Error! Bookmark not defined.

Obaveza donošenja Programa poslovanja za 2007. Error! Bookmark not defined.

Obavezni elementi Programa poslovanja. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje mase zarada za 2007. godinu u lokalnim javnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje mase sredstava za zarade poslovodstva. Error! Bookmark not defined.

Planiranje mesečne mase sredstava za zarade. Error! Bookmark not defined.

Planiranje mase sredstava za zapošljavanje novih radnika u 2007. godini Error! Bookmark not defined.

Osnivanje novog preduzeća iz člana 1. Uredbe. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje mase sredstava za druga primanja u 2007. godini koja su ograničena. Error! Bookmark not defined.

Učešće zaposlenih u dobiti Error! Bookmark not defined.

Planiranje sredstava po ugovorima van radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Projektovanje rasta cena za 2007. godinu u lokalnim javnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Obaveze ako je program usvojen a nije usklađen sa Instrukcijom.. Error! Bookmark not defined.

Obaveza dostavljanja programa nadležnim ministarstvima. Error! Bookmark not defined.

Dostavljanje obaveštenja u skladu sa Uredbom.. Error! Bookmark not defined.

Prilozi za iskazivanje podataka u Programu. Error! Bookmark not defined.

Popunjavanje propisanih obrazaca. Error! Bookmark not defined.