S a d r ž a j

  

Error! Bookmark not defined.S a d r ž a j

I DEO Zakonski i poslovni uslovi i način plaćanja i naplate gotovim novcem, devizama, obračunom i hartijama od vrednosti

Uvodna napomena
Mesto i organizacija blagajničkog poslovanja
Mesto blagajne u poslovanju firmi
Zakonski i drugi državni propisi i interna opšta akata poslodavca/firme u finansijskom i blagajničkom poslovanju
Državni propisi
Interna opšta akta poslodavca u vezi sa blagajničkim poslovanjem
Zakonska regulativa dinarskog platnog prometa
Platni promet - pojam i sadržina
Transakcije plaćanja - odobrenja i zaduženja
Nalozi za plaćanje
Otvaranje poslovnog računa/tekućeg računa kod banke
Prinudna naplata sa računa klijenta
Nosioci platnog prometa
Propisani jedinstveni instrumenti platnog prometa
Uslovi i način plaćanja gotovim novcem
Plaćanje gotovim novcem – opšta pravila za pravna lica
Odluka o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
Šta se sme plaćati gotovim novcem
Šta gotovinski i bezgotovinski račun mora da sadrži
Koje se nabavke dobara (proizvoda i robe) i usluga mogu plaćati gotovim novcem preko blagajne
Plaćanje nabavke naftnih derivata
Koliko novca firma može podići dnevno za isplatu preko blagajne
Korišćenje privatnog vozila u poslovne (službene) svrhe
Izdaci za reprezentaciju i isplata u gotovu
Koja se dobra (proizvodi i roba) mogu plaćati u gotovu, a koja ne mogu
Fiskalni isečak (ni)je račun
Gotovim novcem ne mogu se plaćati određene vrste usluga
Ko sme a ko ne sme da izda račun o prodaji-kupovini
Blagajna i blagajničko poslovanje
Šta se smatra primanjima fizičkog lica
Čuvanje dokumentacije
Blagajnički dnevnik
Opšti akt o uslovima i načinu naplate i plaćanja gotovim novcem
Računovodstvena konta platnog prometa
Praćenje likvidnosti i solventnosti pravnih lica
Sastavljanje i prezentiranje izveštaja o bonitetu
Poslovne banke i njihova funkcija
Bezgotovinsko plaćanje
Naplata potraživanja putem zapisa, zaloge menice, čeka i dr
Plaćanje komercijalnim zapisom
Plaćanje duga kompenzacijom (prebijanjem)
Plaćanje asignacijom
Ugovor o asignaciji
Plaćanje cesijom
Ugovor o cesiji
Dugoročni i kratkoročni plasmani sredstava
Dugoročni krediti u zemlji - račun 033
Kratkoročni plasmani sredstava - potrošački kredit
Faktoring u plaćanju i naplati potraživanja
Ugovor o faktoring aranžmanu
Forfet poslovi u platnom prometu
Gotovina i gotovinski ekvivalenti u platnom prometu sa inostranstvom
Propisi o deviznom plaćanju i naplati
Plaćanje i naplaćivanje u sredstvima plaćanja
Devizni i dinarski računi
Devizno tržište
Fizički prenos sredstava plaćanja
Devizna kontrola
Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom
Bankarska garancija
Izvozni i uvozni akreditivi
Dokumentarni inkaso
Kreditno pismo
Ček
Gotovinsko plaćanje devizama
Devizna blagajna
Devizni račun kod banke
Devizni akreditiv
Dnevnice za službena putovanja u inostranstvo
Obračun putnih troškova u inostranstvu
Lizing poslovi i njegove karakteristike (stari i novi Zakon)
Kontni okvir i njegova sadržina računa
Propisani obrasci finansijskih izveštaja davaoca finansijskog lizinga
Novi Zakon o lizingu

II DEO Obračunsko računovodstveno iskazivanje i knjiženje zarada, naknada zarada i drugih primanja, poreza i doprinosa u 2013. godini

Obračun i knjiženje redovnih zarada i naknada zarada zaposlenih
Primer za poslovno utvrđivanje radnog vremena u 2013. godini
Obračun i isplata primanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Obrаčunаvаnје і рІаćаnје poreza i doprinosa po ugovorima van radnog odnosa
Zaključivanje ugovora za vršenje povremenih i privremenih poslova
Zaključivanje ugovora o delu
Zaključivanje ugovora o vršenju povremenih i privremenih poslova u firmi
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih i privremenih poslova sa punim radnim vremenom
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih poslova sa nepunim radnim vremenom
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih i privremenih poslova koje obavlja penzionisano lice
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih i privremenih poslova koje obavljaju članovi omladinske ili studentske zadruge
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih i privremenih poslova koje obavljaju članovi omladinske ili studentske zadruge koji nemaju navršenih 26
godina života i nalaze se na školovanju
Obračun poreza i doprinosa na primanja od povremenih i privremenih poslova koje obavljaju članovi omladinske ili studentske zaduge koji imaju navršenih 26
godina života, odnosno koji se ne nalaze na redovnom školovanju, bez obzira na godine života (podložno promenama)
Obračuni poreza i doprinosa po osnovu ugovora o delu
Primer ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Obračun poreza i doprinosa na primanja po ugovoru o zastupanju i posredovanju
Obračun naknade po ugovoru o autorskim i srodnim pravima
Obračun i isplata prihoda od autorskih i srodnih prava
Obračun poreza i doprinosa na primanja po osnovu dopunskog rada
Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na primanja zaposlenih za vreme privremene sprečenosti za rad usled bolovanja
Obaveza poslodavca na isplatu toplog obroka i regresa za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenim
Postupak utvrđivanja toplog obroka zaposlenih
Postupak utvrđivanja regresa za godišnji odmor zaposlenih
Tretman poklona deci zaposlenih i drugim licima sa aspekta poreskih propisa
Tretman davanja poklona penzionerima sa aspekta poreskih propisa
Tretman organizacije svečanih ručkova ili večera za svoje zaposlene, poslovne partnere ili penzionere sa aspekta poreskih propisa
Tretman izdataka za reklamu, propagandu i reprezentaciju sa aspekta poreskih propisa
Tretman stručnog osposobljavanja i usavršavanja angažovanih lica kod poslodavca sa aspekta poreskih propisa
Obračun određenih naknada zaposlenim iznad neoporezovanog iznosa

MAPA 1
PRIMANJA - sve isplate po Zakonu o radu, Opštem kolektivnom ugovoru, drugim zakonima i njihov poreski tretman

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
Najniža osnovica doprinosa
Najviša osnovica doprinosa
Saopštenje RZS
Obaveza plaćanja za poslodavce
Neuplaćeni doprinosi
Procedura o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine privredne subjekte
Uvodne napomene
Način sprovođenja Zaključka Vlade
Postupanje privrednog subjekta
Način utvrđivanja iznosa neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
Obračun bruto prihoda, poreza i doprinosa po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzika
Obračun i isplata dividende
Obračun zarada i poreza i doprinosa zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
Primanja po osnovu činjenja i pružanja usluga i pogodnosti vrednosno se procenjuju i oporezuju posebno
Obračun poreza i doprinosa kod dodatnog (dobrovoljnog) PIO osiguranja zaposlenog
Obračun poreza na stipendije i kredite studentima svih škola i fakulteta i hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju klubovi
Oporezivanje ostalih prihoda
Dnevnice za službena putovanja u zemlji i druge naknade
Obračun putnih troškova službenog putovanja u zemlji
Putni nalog za službeno putovanje u zemlji sa obračunom troškova putovanja
Porez na dohodak građana
Doprinosi iz bruto zarade i na bruto zaradu

MAPA 2
PROPISANOG SADRŽAJA KOD OBRAČUNA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA

MAPA 3

OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA PRIMANJA FIZIČKIH LICA

III DEO Primeri (modeli) obračuna


IV DEO Vrste spoljne i unutrašnje kontrole i revizije u blagajničkom poslovanju sa gotovinom i hartijama od vrednosti


Oblici kontrole
Interna kontrola i spoljna revizija kao oblik kontrole
Popis imovine, obaveza i kapitala

V DEO Standardizovano-propisani načini priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda i povezanost sa blagajničkim poslovanjem

Uvod
Priznavanje i procenjivanje stanja gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Priznavanje i procenjivanje kapitala i obaveza

VI DEO Procena rizika na radnom mestu blagajnika i radnoj okolini blagajničkog poslovanja


VII DEO Opšti akt o proceni rizika na radnim mestima u blagajničkom poslovanju


Instruktivni sadržaj opšteg akta o proceni rizika na radnom mestu blagajnika i u blagajničkom poslovanju

VIII DEO Krivična dela, privredni prestupi i prekršaji u zaštiti imovine i bezbednosti zaposlenih lica


Sudska zaštita subjekata u sudskom sporu
Sankcije po osnovu radnih odnosa
Sankcije po osnovu neplaćanja poreza, doprinosa, carine, takse i drugih dažbina (evazija)
Novčane sankcije kod nepoštovanja propisa iz oblasti računovodstvenog poslovanja
UGOVORNA REVIZIJA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA I DRUGIH RESURSA

IX DEO Zakonski propisi u radno pravnom statusu lica u stalnom i nestalnom radnom odnosu


Osnovni zakonski i ugovorni oblici radnih odnosa
Pojedinačni kolektivni ugovor
Izvod iz pojedinačnog kolektivnog ugovora
Poseban sporazum o uređivanju radnih odnosa kod poslodavca koji zapošljava do pet radnika – mala privredna društva, omladinske zadruge, nevladine organizacije, udruženja građana, klubovi, savezi i druga pravna i fizička lica
Оѕnоvе za zаѕnіvаnје radnog оdnоѕа
Ѕроrаzum o zaradama, naknada zarada i drugim primanjima zароѕlеnіh
Рrіmеr Ѕроrаzumа o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima zaposlenih
Ugovor o radu
Primer ugovora o radu
Zasnivanje radnog odnosa
Zarade, naknade i druga primanja iz radnog odnosa
Minimalna zarada
Zarada kućnog pomoćnog osoblja
Posebna druga primanja zaposlenog
Zarada iz dobiti poslodavca
Korišćenje kredita za nabavku određenih stvari
Naknada štete
Obračun i isplata zarade i drugih primanja
Obračun i isplata zarade, naknada i drugih primanja kod preduzetnika

X DEO SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA


1. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Osnivač dva društva, a zaposlen u jednom
Porodiljsko
Doprinosi PIO iz različitih osnova
Dodatni doprinos za staž
Obavezno PIO kao osnivača i zaposlenog na drugom mestu
Solidarna pomoć
PIO osnivača i direktora van radnog odnosa
Zdravstveno osiguranje bivšem zaposlenom
Oslobođenje uplate zdravstvenog osiguranja
Neizmirene obaveze PIO i kamata
Plaćanje doprinosa na obavljanje samostalne delatnosti iz radnog odnosa
Otpis kamate za obavezno socijalno osiguranje
Obaveza plaćanja obaveznog socijalnog osiguranja
Ugovor o delu

2. Porez i doprinosi
Zastarelost
Jednokratna pomoć zaposlenom
Rad kod inostranog poslodavca

3. Porez na dohodak građana

Zarade u inostranstvu
Kapitalni dobitak - prodaja radi ponovne kupovine
Dnevnice, troškovi smeštaja i prevoza
Pripravnici-novozaposlena lica-olakšice
Solidarna pomoć
Otpis potraživanja banke od fizičkog lica i ustupanje duga
Terenski dodatak
Rad u inostranstvu
Naknada pri otkazu
Plaćanje školarine
Oslobođenje i subvencija prema Uredbi o podsticaju zapošljavanja
Smeštaj radnika na terenu
Službeni put u inostranstvo
Dividenda
Fiskalni isečak kao rashod
Dnevnice i troškovi po ugovoru
Službeni put i reprezentacija van radnog odnosa
Rekreacija
Otpremnina
Kapitalni dobitak
Nagrada van radnog odnosa
Učešće u dobiti
Sekundarne sirovine
Neoporeziv iznos dnevnice - inostranstvo
Beneficije zaposlenim
Poresko izuzimanje solidarne pomoći
Stranac - rezident
Manjak
Kapitalni dobitak
Obaveza obračuna i plaćanja
Otpis potraživanja banke
Poreska oslobođenja poreza i doprinosa
Prihod od kamate deviznog štednog depozita
Kapitalni dobitak
Depozit
Poreska oslobođenja za lica starija od 50 godina
Prodaja akcija
Poklon akcija
Poreske olakšice
Troškovi prevoza zaposlenim
Zarade
Prodaja putničkog automobila
Poreske olakšice novozaposlenom ispod 30. god
Kupoprodaja opreme - mašina
Prodaja udela u preduzeću
Prevoz i hotelski smeštaj
Smanjenje plata
Troškovi službenog puta
Zakupnina
Rad na dva radna mesta
Autorski honorar
Građani - zakupnina
Sudska presuda
Dodatno kolektivno osiguranje
Asignacija isplatilac zarade
Ishrana
Poreska prijava

4. Porez na dobit pravnih lica

Kapitalni dobitak
Otkup potraživanja
Kupovina akcija
Kupovina zemljišta
Povezana lica
Povezano lice
Uvoz polovnih delova - sklapanje opreme
Pomoćni objekat u poslovne svrhe
Akontaciona plaćanja poreza na dobit
Lizing - ispravka vrednosti
Amortizacija
Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje
Kamata između povezanih lica
Honorari u bilansu
Kamata u bilansu - povezano lice
Poreski kredit - delatnost
Poreski kredit - oprema
Poreski podsticaj - oprema i softver
Humanitarna pomoć
Kursne razlike - povezano lice
Kupovina motornog vozila
Zdravstvena ustanova
Dividenda
Reprezentacija
Otuđenje stana
Ispravka vrednosti potraživanja
Primena Zakona poreza na dobit
Doprinosi u bilansu
Korišćenje softvera
Ispravka vrednosti u bilansu
Adaptacija
Hartije od vrednosti
Zakupnina -kućni savet
Prenos prava
Prenos prava
Ulaganja - osnovna sredstva
Presek bilansa
Presuda – rashod - bilans
Bez građevinske dozvole
Ustupanja autorskih prava
Poreski kredit i ulaganja
Zdravstvena ustanova - privatna
Stan - nabavna i otkupna cena
Likvidacija
Usluge
Ulaganje u stan
Troškovi van delatnosti
TV prodaja
Mineralne sirovine - knjiženje
Ulaganja u osnovna sredstva za iznajmljivanje
Poreski podsticaj - promena osnivača

5. Porez na imovinu

Preispitivanje rešenja
Izmena poreske prijave posle rešenja
Otpis duga zbog lošeg finansijskog stanja
Metod i način procene poreske osnovice
Terenska kontrola – postupak inspektora
Konformna metoda obračuna kamate - neustavna
Likvidacija
Vreme za utvrđivanje poreza
Ugovor o poklonu
Oslobođenje za nezaposlene
Razmena nepokretnosti
Građevinsko zemljište - konverzija
Poreske prijave
Zemljište
Nasleđe i poklon
Porodiljsko i odsustvo radi nege
Docnja i kamata
Poljoprivredno zemljište
Nasleđe - poreski dužnik
Apsolutna prava dva obveznika
Apsolutna prava razmena stanova
Porez na poklon
Apsolutna prava - konverzija korišćenja u svojinu
Apsolutna prava kupovina kamiona
Otpis pozajmice
Objekat bez dozvole
Zastarelost
Nasleđe u nesrazmeri
Poklon - pozajmice
Poreska prijava
Svojina u vanbračnoj zajednici
Poklon brat - bratu
Nasleđe i nasledni red
Pozajmica
Gradnja, zakup zemljišta
Poreska prijava - poreska osnovica
Drugostepena nadležnost
Testament
Likvidacija
Državna svojina
Kupovina prvog stana
Status kupca prvog stana
Porez na katastarski prihod - oslobođenje
Prenos prava, pravno lice - osnivači
Prenos prava zaposlenih
Eksproprijacija
Apsolutna prava - ugovor o doživotnom izdržavanju
Naslednici i poreske prijave
Prenos vozila pravnog lica osnivaču
Samoizgradnja vozila i čamaca
Oslobođenja
Stan u zakupu
Overa ugovora o zakupu
Neizgrađena nepokretnost

6. Blagajna – gotovina

Dislociranje gotovine iz fiskalne kase u sef
Depozit u kasi 1
Depozit u kasi 2

7. Porez na dodatu vrednost

Vraćanje gotovih proizvoda u proizvodnju
Struktura osnovice PDV
Povraćaj PDV - postupak
Prestanak rada - brisanje iz PDV
Promet u inostranstvu
Uvoz radi otklanjanjanja elementarnih nepogoda - poresko oslobođenje
Marketinška agencija
Prenoćište
Brisanje iz evidencije PDV
Lekarska ordinacija - povraćaj PDV
Oduzet PIB
Prevoz i uvoz - poresko oslobođenje
Rezervni delovi u garantnom roku
Reklamiranje besplatnim delenjem dobara
Ulog društvu u objektima, opremi, materijalu i stvarima
Ulaganje u zakupljenu nepokretnost
Rashod dobara po isteku roka upotrebe
Franšiza
Promet dobara bez naknade
Uvoz zlatnika
Prenos imovine fizičkom licu
Promocije
Odbitak poreza iz računa
Zdravstvene usluge
Plaćanje poljoprivredniku
Oprema bez naknade
Brisanje iz evidencije za PDV sistem
Sudska ili vansudska prodaja vozila
Distribucija reklamnih flajera
Ugovor na godišnjem, a realizacija na periodičnom nivou
Ulaganje u poslovni prostor
Propaganda, uzvratno za osiguranje
Akvizicija
Analize, uzvratno za informacije
Posredovanje - strani jezik i školovanje
Promet usluga prevoza robe
Posredovanje - promet udela
Reklamacije u garantnom i vangarantnom roku
Prevozna sredstva
Garancija na radove
Vozila za zaposlene
Penzija i zalihe
Promet, a roba u tuđem skladištu
Refundacija za poslovni apartman
Ispravka - smanjenje osnovice
Refundacije za montažnu kuću
Refundacija - prvi stan
Posredovanje za smeštaj i ishranu - inostranstvo
Pravo na odbitak - uvoznik ili stvarni vlasnik
Uvoz automobila
Ostatak materijala posle proizvodnje
Povreda na radu - naplata
Gradski saobraćaj
Avansni račun budućeg prometa bez naplate - inostranstvo
Rukovođenje stranog lica domaćem licu
Prenos poslovne imovine
Nastanak obaveze usluga stranog lica
Naplata nepokretnosti u devizama
Elektronska korespondencija kao dokaz
Održavanje puteva
Zastareli delovi
Neprikazani odbitak prethodnog poreza
Likvidacija - kapitalni dobitak
Sponzorstvo - odbitak PDVa
Likvidacija - prenos dela imovine
Uvoz tepiha za sopstvene potrebe
Špediterske usluge i uvoz dobara
Vaučeri
Manjak zbog krađe
Omladinska i studentska zadruga
Zakupnina
Rashod na koji se ne plaća porez
Prevoz i izvoz dobara
Odbitak PDV za opremu i režijske troškove
Građevinska dozvola i zemljište
Ispravka zbog veće iskazanog PDV-a
Komisiona kupovina
Kupovina automobila lizing firme
Oplemenjivanje pokretnih dobara
Avansni računi van sistema PDV
Stan kao sredstvo za rad
Dizel gorivo
Sticanje svojstva obveznika PDV
Konsultantske usluge
Krediti i novčane pozajmice
Lizing
Preocedura refundacije kod kupovine prvog stana
Naknadni popust
Nabavka dobara i ugradnja
Lizing
Prenos imovine kod statusnih promena
Dinar vezan za evro
Mešetarski poslovi
Vraćanje kupljne robe
Ispitivanje kvaliteta
Određivanje poreskog perioda kod promene pravne forme
Uvoz radi izvoza
Procena štete van polise
Uvoz za stvarnog vlasnika
Kupovina stana na rate
Uvoz školskog pribora
Davanje opreme na korišćenje
Otprema i skladištenje dobara u inostranstvu
Posredovanje sa isporukom iz inostranstva
Lizing
Kupovina stana preuzimanjem duga, asignacijom, cesijom ili jemstvom
Smeštaj i ishrana u objektima obveznika PDV-a
Kursne razlike
Pravo na odbitak
Advokatske usluge
Obaveza podnošenja evidencione prijave
Kupovina stana delom u novcu, delom u dobru
Prenos imovine pre ili na dan likvidacije
Uvoz sa naknadnim povećanjem cena
Topli napitci iz automata
Zamena delova u garantnom roku
Novine u elektronskom obliku
Ekonomska propaganda
Jednokratna pozajmica
Račun i sukcesivna isporuka
Kupovina prvog stana i vlasništvo na vikendicu
Avansna uplata a sukcesivna isporuka
Promet bez naknade
Prenos prava na putničkim automobilima u likvidaciji
Rastur, kalo, kvar i lom
Podaci u računu
Tranzit dobara
Potraživanja od dobavljača
Uvoz polovnog školskog nameštaja
Oprema na besplatno korišćenje
Depozit za zakup
Dodatno obrazovanje i obuka
Uvoz kopije filma
Uvoz i naknadna kontrola carine
Iznajmljivanje sale za sport
Hotelski smeštaj
Račun i promena osnovice
Smeštaj u planinskim domovima
Adaptacija, sanacija i dogradnja
Dividenda
Poklon čestitke sa nadoknadom
Prodaja opreme
Prodaja motornog vozila nabavljenog pre 2005.
Lizing otkup bez naknade
Promet sa inostranstvom
Refakcija
Greška u računu
Isporuka opreme u inostranstvo
Zakup posle ugovorenog roka
Poreska stopa na pite i vanilice
Uvoz motornog vozila, motorcikla koje se tako ne smatra
Avansna uplata različita od prometa i poreske stope
Greška u računu
Obaveza podnošenja evidencione prijave
Greška u računu
Donacije
Pravo na odbitak PDV
Pravo na odbitak - zavese i frižider
Pravo na odbitak - gorivo
Pravo na odbitak - biodekoracija
Pravo na odbitak aparata za grejanje - hlađenje
Rashodovana sredstva
Odbitak fizičkom licu - klima uređaj
Odbitak - nabavka opreme
Otkup od fizičkih lica
Odbitak sa razlikom u periodima
Izvoz i ispravka greške u knjizi ulaznih računa
Poreska stopa pomoćnih lekovitih sredstava
Reprezentacija, konzumacije jela i pića zaposlenih
Uvoz nekorisnika uvoza
Uvoz elektronskih medija
Ugradnja repromaterijala u dobra za izvoz
Otkup ogreva od fizičkog lica
Vreme prometa
Javno građevinsko zemljište
Odbitak namirnice
Ustupanje reklamne sekunde
Kursevi
Autorski projekti i koncerti
Kulturni događaji
Bankarska garancija
Obaveza iskazivanja PDV-a
Privatizacija i evidentiranje
Korišćenje nacionalnog parka i nekategorisanih objekata
Avansni i konačni račun - smart kartica

8. Poresko oslobođenje
Uvoz mašine za reciklažu
Autorska prava
Obrasci za poresko oslobođenje
Obrasci za poresko izuzimanje
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Repromaterijal i ambalaža

9. Poreske olakšice

Socijalno osiguranje - zapošljavanje pripravnika
Pripravnik
Porodiljsko bolovanje
Zapošljavanje starijeg od 45. godina

10. Poreski tretman
Likvidacioni višak
Poklon
Troškovi po tužbi za naplatu potraživanja
Davanje u zakup putničkog vozila
Utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka
Reotkup udela u društvu
Inženjerske usluge stranog lica
Zakup motornog vozila
Prevod teksta
Novčana sredstva od osnivača iz inostranstva
Naknada štete u prevozu robe
Dokumenat poslat elektronskim putem
Odbitak poreza za uvoz i izvoz dobara
Pozajmice
Evidencija PDV i kontrola
Poslovni prostor bez naknade
Konsultantske usluge
Promet veći od 4.000.000
(sada 8.000.000) din
Kalo, rastur, kvar i lom
Pravo na odbitak - zajednički izvoz
Manjak usled krađe
Avans i odbitak
Stečaj
Registracija vozila
Uvoz - više plaćen PDV
Promet robe u izvršnom sudskom postupku
Nenaplaćena potraživanja i tužbe
Neraspoređena dobit - isplata
Odbitak PDV u računu drugog lica
Komision
Tehnički pregled bez naknade
Naknada štete
Lizing
Hotelski smeštaj, hrana i piće
Novčana pozajmica i povezano lice
Transformacija radnje u d.o.o
Solidarna pomoć
Poslovne prostorije - bez naknade
Poklon
Otpis potraživanja od građana
Kapital
Paušalno oporezivanje
Avans, konačni račun i lizing
Otpis duga i kamate banke - vansudsko poravnanje
Subvencija
Naplata dugovanja
Isplata naknade
Sekundarne sirovine
Primanja fizičkog lica
Fizičko lice - stranom pravnom licu
Otpremnina
Poklon van radnog odnosa
Doprinosi plaćeni u inostranstvu
Porodiljsko bolovanje
Sindikalni rad
Otpremnina - tehnološki višak
Potraživanja od inostranih partnera
Veštačenja
Školovanje
Zajedničko poslovanje i povraćaj u pređašnje stanje
Troškovi seminara, puta i smeštaja van radnog odnosa
Stipendije školovanja u inostranstvu
Dodatna ishrana zaposlenih
Krediti i stipendije preminulih radnika
Otpremnine - višak zaposlenih
Smeštaj i prevoz poslovnih partnera
Akvizicija mešetarenje
Zarade preko učeničke zadruge
Naknada štete - izgubljena zarada
PTT, električna energija, komunalije
Učešće u dobiti
Ugostiteljske usluge ratnim vojnim invalidima
Prodaja vozila fizičkom licu
Naučni skupovi
Osiguranje stambenih kredita
Prenos kamiona uz naknadu
Obrazovanje, prevođenje, tumačenje
Ugovor o delu
Naknada štete

11. Fiskalne kase
Prodaja preko pošte i interneta
Obuka fizičkih lica
Otklanjanje greške
Greške u evidentiranju - reklamacije
Plaćanje internetom
Internet pradaja - igračke
Depozit u kasi 1
Avansne uplate
Prodaja za drugog uz proviziju
Popust i poklon kupcu
Internet prodaja
Prodaja uz posredovanje agenta
Zdravstvene usluge
Izrada projekata
Prodaja na pijaci
Sadržaj fiskalnog isečka
Čišćenje prostorija i hemijsko čišćenje
Turistička putovanja
Rehabilitacija kroz turističko posredovanje
Zakupnina za garažu
Štampanje izveštaja u neradni dan
Kotizacija naučnog skupa
Promena softvera za štampu isečka
Turističke usluge

12. Komision
Ugovor o komisionoj prodaji

13. Evidencija prometa
Prodaja na rate i prikaz kamate
Promet kamiona i specijalnih vozila iz svojih prostorija
Konsalting i telekomunikacije
Promena načina plaćanja ugostiteljske usluge
Gorivo preko automata
Prodaja, montaža i servis poljoprivrednih mašina
Usluge turističkih agencija
Autobuske karte
Softver preko interneta
Inostrane autobuske karte
Prevoz putnika
Zdravstvene usluge u privatnim klinikama
Zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama
Sistematski pregledi
Medicinske laboratorije
Zdravstvene usluge po ugovoru
Laboratorijske usluge po ugovoru
Zdravstvene usluge za građane dve države
Preventivna zdravstvena zaštita
Devizne zdravstvene usluge
Hiperbarična medicina
Prodaja avio i železničkih karata
Ogrevi i namirnice za invalide
Psihološke usluge
Sekretarski i prevodilački poslovi
Marketinške usluge
Protetičke usluge
Prodaja guma internetom

14. Avansne uplate
Način evidentiranja

15. Reklamacija

Povraćaj robe ili novca

16. Poreski postupak i administracija

Prinudna naplata i visina penzije
Poreski upravni akt
Vreme trajanja poreske-Kancelarijske kontrole
Privremena mera naplate poreskog potraživanja
Zastarelost naplate poreza na dobit
Zahtev za otpis kamate
Oslobođenje plaćanja
Poreski punomoćnici
Zastarelost naplate poreza
Otpis kamate zbog docnje
Drugostepeni poreski organ
Nadležnost
Povraćaj veće ili pogrešne uplate
Kancelarijska kontrola i rokovi za zalbu
Prinudna naplata i nadležnost
Otpis poreza i zastarelost
Poreska akta i opomena
Otpis kamate na neplaćeni porez
Odlaganje, plaćanje i otpis poreske kamate
Elektronsko vođenje poslovnih knjiga
Zastarelost poreza na imovinu
Greške u obračunu i uplati - preknjižavanje
Prekid roka zastarelosti - lokalna samouprava
Privremena mera naplate poreza
Otpis kamate za stečajnog dužnika
Zakon za obračun kamate
Zastarelost prekršajne kazne
Odlaganje plaćanja poreskog duga

17. Špedicija

Oporezivanje špediterskih usluga

18. Carine

Kompenzaciona kamata i delimično oslobođenje
Višak robe bez obaveza dobavljaču
Oslobođenje carine i PDV za stvari domaćinstva
Zahtev za produženje roka privremenog uvoza
Uvoz polovnih građevinskih mašina ili opreme
Založno pravo i carinjenje
Prenos vlasništva robe pod carinskim nadzorom
Prinudna naplata u carinsko-upravnim i carinsko-prekršajnim rešenjima
Založno pravo nad robom pod carinskim nadzorom
Oslobođenje za uvoz vozila iz lizinga
Uništenje ili ustupanje uskladištene robe
Uvoz lekova za ličnu upotrebu
Prenos vlasništva uskladištene robe i izvoz
Otpust carinskog duga
Naknadna kontrola, povraćaj i naplata carinskog duga
Privremeni uvoz
Carinsko skladištenje
Rentiranje opreme u privremenom uvozu
Plaćanje po zapisniku ili nalazu komisije
Uvoz opreme stranog lica
Povraćaj carine i PDV-a
Odloženo plaćanje carinskog duga
Periodično deklarisanje robe
Stavljanje u promet privremeno uvezene robe
Uništenje robe
Uzorkovanje zaplenjene robe - intelektualna svojina

19. Takse

Povraćaj više naplaćene tekse
Legalizacija i takse
Carinski poslovi i takse
Taksa na overu potpisa za ekskurziju
Netaksiran ili nedovoljno taksiran podnesak
Taksiranje lekarskog uverenja
Taksiranje spisa iz radnog odnosa

20. Javne nabavke

Umanjenje ponuđene cene – izmena ponude
Trošenje sredstava iz sudskog depozita
Prenos ovlašćenja naredbodavca
Nevidljivi mehanizmi davanja prednosti
Promena opreme navedene u ponudi
Validnost dokumentacije
Ponuđaci u sistemu i van sistema PDV
Sistematizacija - službenik za javne nabavke
Sistematizacija - dokaz o ispunjenosti uslova
Odstupanje od konkursne dokumentacije
Pokloni i avio karte

21. Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Promena vlasnika vozila
Otpis kamate

22. Budžetski korisnici

Škola kao zakupodavac i korišćenje sredstava zakupa
Aproprijacija i preusmerenje

23. Finansijsko-računovodstvena pravila

Privremeno oduzimanje PIB broja
Prodaja stana u odnosu na vrednost u knjigama
Otpis potraživanja - nadležnost

24. Zatezna kamata

Obračun zatezne kamate vezane za valutnu klauzulu
Novi način obračuna zatezne kamate
Vremenski presek obračuna i isplate neustavne zatezne kamate
Primena obračuna zatezne kamate
Izvršna i neizvršna sudska rešenja, presek obračuna zatezne kamate.
Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi
Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi
Spisak obrazaca
Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave