S a d r z a j

 

Stečaj - šansa za novi život preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Novi Zakon o stečaju. Error! Bookmark not defined.

Stečajni postupak. Error! Bookmark not defined.

Likvidacija preduzeća. Error! Bookmark not defined.

ü      ZAKON O PRINUDNOM PORAVNANJU, STEČAJU I LIKVIDACIJI Error! Bookmark not defined.

I. OSNOVNE ODREDBE. Error! Bookmark not defined.

II. OPŠTE PROCESNE ODREDBE. Error! Bookmark not defined.

III. PRINUDNO PORAVNANJE. Error! Bookmark not defined.

1. Organi u postupku prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

2. Pokretanje postupka prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

3. Otvaranje postupka prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

4. Ročište za prinudno poravnanje. Error! Bookmark not defined.

5. Odobravanje prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

6. Izvršenje prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

7. Stavljanje van snage prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

8. Upis u sudski registar Error! Bookmark not defined.

9. Troškovi prinudnog poravnanja. Error! Bookmark not defined.

10. Primena pravila u stečaju. Error! Bookmark not defined.

IV. STEČAJ. Error! Bookmark not defined.

1. Organi postupka stečaja. Error! Bookmark not defined.

2. Pokretanje stečajnog postupka. Error! Bookmark not defined.

3. Prethodni postupak. Error! Bookmark not defined.

4. Otvaranje stečajnog postupka. Error! Bookmark not defined.

5. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka. Error! Bookmark not defined.

Vreme nastupanja pravnih posledica. Error! Bookmark not defined.

Prenošenje funkcija organa upravljanja na stečajnog upravnika. Error! Bookmark not defined.

Radni odnosi Error! Bookmark not defined.

Stečajna masa. Error! Bookmark not defined.

Uvođenje stečajnog upravnika u dužnost Error! Bookmark not defined.

Računi dužnika. Error! Bookmark not defined.

Firma dužnika. Error! Bookmark not defined.

Izvršenja i obezbeđenja. Error! Bookmark not defined.

Novčana i nenovčana potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Povremena davanja. Error! Bookmark not defined.

Kamate. Error! Bookmark not defined.

Zastarelost potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Uslovna potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Prebijanje potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Nalozi i ponude. Error! Bookmark not defined.

Pravo na potragu stvari Error! Bookmark not defined.

Pobijanje pravnih radnji Error! Bookmark not defined.

Razlučna i izlučna prava. Error! Bookmark not defined.

Okončanje započetih poslova. Error! Bookmark not defined.

6. Prijavljivanje potraživanja. Error! Bookmark not defined.

Ispitivanje prijavljenih potraživanja. Error! Bookmark not defined.

7. Prodaja dužnika. Error! Bookmark not defined.

8. Unovčenje imovine dužnika. Error! Bookmark not defined.

9. Namirivanje poverilaca. Error! Bookmark not defined.

10. Zaključenje stečajnog postupka. Error! Bookmark not defined.

11. Upis u sudski registar Error! Bookmark not defined.

12. Prinudno poravnanje u stečaju. Error! Bookmark not defined.

V. LIKVIDACIJA. Error! Bookmark not defined.

VI.SUKOB ZAKONA I NADLEŽNOSTI Error! Bookmark not defined.

VII. KAZNENE ODREDBE. Error! Bookmark not defined.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE. Error! Bookmark not defined.

Praktični primeri obračuna urađenih za isplatu ugovora o delu i autorskih ugovora  Error! Bookmark not defined.

Obračun zarada, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje  po raznim osnovama primanja i njihovo knjigovodstveno praćenje od 1. jula 2003. godine. Error! Bookmark not defined.

Zakonski propisi o obračunu i isplati zarada i drugih primanja. Error! Bookmark not defined.

Zakon o radu. Error! Bookmark not defined.

Zakon o porezu na dohodak građana. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet usluga i drugi porezi i doprinosi Error! Bookmark not defined.

Obavezan doprinos za socijalno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Osnovna rešenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  Error! Bookmark not defined.

Doprinos za zdravstveno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Obavezan doprinos za slučaj nezaposlenosti Error! Bookmark not defined.

Doprinos za socijalno osiguranje po zbirnoj stopi Error! Bookmark not defined.

Najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje  Error! Bookmark not defined.

Oblici primanja zaposlenih koja su poslodavci dužni da isplate po Zakonu o radu  Error! Bookmark not defined.

Oblici primanja zaposlenih koja poslodavci nisu dužni, a mogu da isplate ako to predvide opštim aktom   Error! Bookmark not defined.

Obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate neto zarade  Error! Bookmark not defined.

Obračun doprinosa za socijalno osiguranje na najvišu osnovicu. Error! Bookmark not defined.

Određene naknade i lična primanja po osnovu rada i iz rada koja nemaju karakter redovne zarade zaposlenog  Error! Bookmark not defined.

Pregled podataka o kretanjima iznosa naknade za ishranu, dnevnica za službeno putovanje, terenskog dodatka i 

regresa za godišnji odmor za period 1/2003 - 6/2003. Error! Bookmark not defined.

Osnovica i stope doprinosa za preduzetnike i vlasnike preduzeća koji nisu zasnovali radni odnos u svom preduzeću u 2003. godini Error! Bookmark not defined.

Obračunsko knjigovodstveno iskazivanje i praćenje zarada, naknada i drugih primanja  Error! Bookmark not defined.

Obračun i knjiženje mesečne akontacije zarada zaposlenih kod poslodavca - na primeru jedne zarade  Error! Bookmark not defined.

Obračun akontacije zarada zaposlenih za mnesec 2003. godine. Error! Bookmark not defined.

Knjigovodstveno evidentiranje isplatne liste po Kontnom okviru za preduzeća i zadruge  Error! Bookmark not defined.

Obračun naknada i ličnih primanja po osnovu ugovornog obavljanja poslova  Error! Bookmark not defined.

Naknada po osnovu autorskog prava. Error! Bookmark not defined.

Knjigovodstveno iskazivanje autorske naknade. Error! Bookmark not defined.

Specifikacija obračunatih poreza i doprinosa za poslove po autorskim ugovorima  Error! Bookmark not defined.

Obračun i isplata naknada po osnovu ugovora o delu. Error! Bookmark not defined.

Specifikacija obračunatih poreza i doprinosa za poslove po ugovoru o delu  Error! Bookmark not defined.

Knjigovodstveno prikazivanje obračuna naknade. Error! Bookmark not defined.

Naknada članovima upravnih i nadzornih odbora. Error! Bookmark not defined.

Naknada po osnovu dopunskog rada zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Obračun naknade za dopunski rad kada je naknada ugovorena. Error! Bookmark not defined.

Obavljanje povremenih i privremenih poslova i obračun zarade po ovim osnovama  Error! Bookmark not defined.

Stope doprinosa iz zarade i na zaradu. Error! Bookmark not defined.

Obračun zarada za dva lica po ugovoru o povremenim i 

privremenim poslovima sa IV stepenom stručnosti Error! Bookmark not defined.

Obračun zarada preko omladinske zadruge zadrugaru koji 

nema 26 godina života i na školovanju je. Error! Bookmark not defined.

Prihodi ostvareni prikupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina, 

šumskih plodova i lekovitog bilja. Error! Bookmark not defined.

Stipendije i krediti učenika i studenata. Error! Bookmark not defined.

Prihodi od zakupa. Error! Bookmark not defined.

Kapitalni dobitak. Error! Bookmark not defined.

Prihodi od kapitala. Error! Bookmark not defined.

Sportisti Error! Bookmark not defined.

Autorska prava za izvođenje estradnih programa. Error! Bookmark not defined.

Akcize. Error! Bookmark not defined.

Obračun i plaćanje akcize. Error! Bookmark not defined.

Uvoz prirodnih vina, medicinskih vina, Error! Bookmark not defined. luksuznih proizvoda i soli Error! Bookmark not defined.

Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori Error! Bookmark not defined.

Porez na promet Error! Bookmark not defined.

Nafta i derivati nafte. Error! Bookmark not defined.

Cene derivata nafte i fiskalne dažbine. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Oprema za obavljanje delatnosti Error! Bookmark not defined.

Nastavna učila, oprema i nameštaj za škole kao donacija Nemačke vlade  Error! Bookmark not defined.

Uvoz. Error! Bookmark not defined.

Motorna vozila. Error! Bookmark not defined.

Specijalno vozilo za prevoz bolesnika dobijeno kao donacija. Error! Bookmark not defined.

Reprodukcioni materijal Error! Bookmark not defined.

Građevinarstvo. Error! Bookmark not defined.

Cement - donacija za izgradnju Hrama "Sveti Sava" Error! Bookmark not defined.

Poljoprivreda. Error! Bookmark not defined.

Poljoprivredna mehanizacija. Error! Bookmark not defined.

Manjak proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Humanitarna pomoć data na čuvanje skladištarima. Error! Bookmark not defined.

Poreska oslobođenja. Error! Bookmark not defined.

Strani diplomatski i konzularni predstavnici Error! Bookmark not defined.

Međunarodni ugovori Error! Bookmark not defined.

Putnički automobil Error! Bookmark not defined.

Međunarodni regionalni evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir u Beogradu  Error! Bookmark not defined.

Humanitarna pomoć. Error! Bookmark not defined.

Polovna medicinska oprema. Error! Bookmark not defined.

Donacije. Error! Bookmark not defined.

Rekonstrukcija sistema vodosnabdevanja. Error! Bookmark not defined.

Rekonstrukcija aerodroma "Niš" iz donacija Norveške vlade. Error! Bookmark not defined.

Oprema za kliniku. Error! Bookmark not defined.

Rekonstrukcija Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju. Error! Bookmark not defined.

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Error! Bookmark not defined.

Pomoć opštinama u Srbiji donacijama švajcarske vlade. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet usluga. Error! Bookmark not defined.

Turizam.. Error! Bookmark not defined.

Poštansko-telegrafsko telefonske usluge. Error! Bookmark not defined.

Projektovanje i nadzor Error! Bookmark not defined.

Projekat rekonstrukcije železnice na osnovu Ugovora o zajmu sa Evropskom investicionom bankom   Error! Bookmark not defined.

Orto-foto podloge za izradu urbanističkih planova. Error! Bookmark not defined.

Zdravstvo, nauka, kultura, obrazovanje. Error! Bookmark not defined.

Veštačenje radi ostvarivanja prava na osnovu invalidnosti po zahtevu inostranog osiguranika  Error! Bookmark not defined.

Porezi na imovinu. Error! Bookmark not defined.

Porez na imovinu. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Nepokretnost Error! Bookmark not defined.

Plodouživanje nepokretnosti Error! Bookmark not defined.

Poreska oslobođenja. Error! Bookmark not defined.

Ekonomske zgrade u poljoprivredi Error! Bookmark not defined.

Porez na nasleđe i poklon. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Oprost novčanog duga. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o prenosu naslednog dela. Error! Bookmark not defined.

Porez na prenos apsolutnih prava. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Prenos apsolutnog prava na hartijama od vrednosti Error! Bookmark not defined.

Poreski obveznik. Error! Bookmark not defined.

Oslobođenje ili odlaganje plaćanja poreza. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje i naplata poreza. Error! Bookmark not defined.

Kamate zbog docnje u plaćanju poreza. Error! Bookmark not defined.

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Error! Bookmark not defined.

Porez na upotrebu motornih vozila. Error! Bookmark not defined.

Preregistracija motornih vozila iz Republike Crne Gore u Republiku Srbiju  Error! Bookmark not defined.

Porez na finansijske transakcije. Error! Bookmark not defined.

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa  Error! Bookmark not defined.

Šifre plaćanja. Error! Bookmark not defined.

Uplate javnim preduzećima. Error! Bookmark not defined.

Prenos sredstava na konsolidovane i sa konsolidovanih računa trezora. Error! Bookmark not defined.

Takse. Error! Bookmark not defined.

Savezne i republičke administrativne takse. Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Uverenje o zdravstvenom stanju kandidata koji se zapošljava. Error! Bookmark not defined.

Taka za dozvolu za prevoznike iz BiH. Error! Bookmark not defined.

Oslobođenje od plaćanja republičkih administrativnih taksi Error! Bookmark not defined.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava. Error! Bookmark not defined.

Zdravstvene ustanove i škole. Error! Bookmark not defined.

Radna knjižica. Error! Bookmark not defined.

Izdavanje radne knjižice. Error! Bookmark not defined.

Izbegla, raseljena i prognana lica. Error! Bookmark not defined.

Staž ostvaren u inostranstvu. Error! Bookmark not defined.

Radni odnosi Error! Bookmark not defined.

Zaposleni u oblasti kulture. Error! Bookmark not defined.

Pravilnik o radu solista opere. Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Radni odnos sa nepunim radnim vremenom.. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Penzioner Error! Bookmark not defined.

Lice sa invalidskom penzijom.. Error! Bookmark not defined.

Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem.. Error! Bookmark not defined.

Odmori i odsustva. Error! Bookmark not defined.

Godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Raspored korišćenja godišnjeg odmora. Error! Bookmark not defined.

Plaćeno odsustvo. Error! Bookmark not defined.

Neplaćeno odsustvo. Error! Bookmark not defined.

Mirovanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Izbor na javnu funkciju. Error! Bookmark not defined.

Zaštita zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Otac deteta. Error! Bookmark not defined.

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Error! Bookmark not defined.

Zarada, naknada zarade i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Javna preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Zdravstvena delatnost Error! Bookmark not defined.

Dodatak na platu. Error! Bookmark not defined.

Obračun zarade. Error! Bookmark not defined.

Isplata zarada zaposlenima kojima je prestao radni odnos. Error! Bookmark not defined.

Obrazac PP-OD. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

Rad na dan praznika. Error! Bookmark not defined.

Naknada troškova. Error! Bookmark not defined.

Službeni put zaposlenih u ustanovama kulture. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Jubilarne nagrade. Error! Bookmark not defined.

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Odgovornost zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Disciplinske mere. Error! Bookmark not defined.

Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Otkaz od strane poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Povreda radne obaveze. Error! Bookmark not defined.

Zloupotreba bolovanja. Error! Bookmark not defined.

Prestanak potrebe za obavljanjem određenih poslova. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina. Error! Bookmark not defined.

Osnovica za obračun otpremnine. Error! Bookmark not defined.

Inspekcija rada. Error! Bookmark not defined.

Višak zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Tehnološki višak. Error! Bookmark not defined.

Odlazak u penziju. Error! Bookmark not defined.

Isplata otpremnine. Error! Bookmark not defined.

Saglasnost poslodavca i zaposlenog da ostane u radnom odnosu. Error! Bookmark not defined.

Kolektivni ugovori Error! Bookmark not defined.

Pojedinačni kolektivni ugovor Error! Bookmark not defined.

Preduzeće u sastavu kompanije. Error! Bookmark not defined.

Pravni sledbenici - novi pravni subjekti Error! Bookmark not defined.

Doprinosi za socijalno osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Osnovica doprinosa za PIO na obrascu PP OD. Error! Bookmark not defined.

Penzijsko i invalidsko osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Obavezno osigurana lica. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni Error! Bookmark not defined.

Zaposlena lica upućena na rad u inostranstvo. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni van prostorija poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Samostalne delatnosti Error! Bookmark not defined.

Osnivači privrednih društava. Error! Bookmark not defined.

Prioritetno osiguranje osiguranika po više osnova. Error! Bookmark not defined.

Poljoprivrednici Error! Bookmark not defined.

Dug osiguranika poljoprivrednika po osnovu doprinosa. Error! Bookmark not defined.

Napuštanje domaćinstva. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o delu. Error! Bookmark not defined.

Samostalne delatnosti Error! Bookmark not defined.

Članovi upravnih i nadzornih odbora. Error! Bookmark not defined.

Penzioneri Error! Bookmark not defined.

Osnovica doprinosa za PIO.. Error! Bookmark not defined.

Sticanje, korišćenje i ostvarivanje prava iz penzijskog i 

invalidskog osiguranja. Error! Bookmark not defined.

Obračun i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Error! Bookmark not defined.

Obaveze poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Doprinos na razliku u zaradi – vansudsko poravnanje. Error! Bookmark not defined.

Penzijski staž. Error! Bookmark not defined.

Poseban staž. Error! Bookmark not defined.

Penzijski staž ostvaren u Bosni i Hercegovini Error! Bookmark not defined.

Starosna penzija. Error! Bookmark not defined.

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem.. Error! Bookmark not defined.

Invalidi rada. Error! Bookmark not defined.

Pravo na novčanu naknadu. Error! Bookmark not defined.

Invalidska penzija. Error! Bookmark not defined.

Pravo na novčanu naknadu. Error! Bookmark not defined.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu za invalidnu decu. Error! Bookmark not defined.

Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  Error! Bookmark not defined.