S a d r z a j

 

Fiskalne kase. Error! Bookmark not defined.

Obrazloženje predloga zakona o fiskalnim kasama. Error! Bookmark not defined.

Predlog Zakona o fiskalnim kasama. Error! Bookmark not defined.

І. Osnovne odredbe. Error! Bookmark not defined.

II. Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase i dodatna oprema  fiskalne kase  Error! Bookmark not defined.

ІIІ. Fiskalni dokumenti Error! Bookmark not defined.

IV. Evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evidentiranju prometa i resetovanje fiskalne kase  Error! Bookmark not defined.

V. Stavljanje fiskalne kase u promet Error! Bookmark not defined.

VI. Fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase. Error! Bookmark not defined.

VII. Kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenih servisa. Error! Bookmark not defined.

VIII. Refundacija kupcu dobara, odnosno korisniku usluga dela pdv iskazanog u fiskalnom isečku  Error! Bookmark not defined.

ІX. Nadzor Error! Bookmark not defined.

X. Kaznene odredbe. Error! Bookmark not defined.

XІ. Prelazne i završne odredbe. Error! Bookmark not defined.

Akcize. Error! Bookmark not defined.

Predmet oporezivanja. Error! Bookmark not defined.

Proizvodnja bioloživa. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet Error! Bookmark not defined.

Porez na promet proizvoda. Error! Bookmark not defined.

Predmet poreza. Error! Bookmark not defined.

Proizvodna delatnost Error! Bookmark not defined.

Štampanje novina. Error! Bookmark not defined.

Reprodukcioni materijal Error! Bookmark not defined.

Dogradnja fabrike za preradu vode. Error! Bookmark not defined.

Pogonska energija. Error! Bookmark not defined.

Bioloživo ulje. Error! Bookmark not defined.

Oprema. Error! Bookmark not defined.

Oprema za fabriku za preradu vode. Error! Bookmark not defined.

Opremanje TV studija. Error! Bookmark not defined.

Prikolica za prevoz čamca. Error! Bookmark not defined.

Medicinska oprema. Error! Bookmark not defined.

Sanitetsko vozilo. Error! Bookmark not defined.

Poreska oslobođenja. Error! Bookmark not defined.

Donacije. Error! Bookmark not defined.

Međunarodni ugovori Error! Bookmark not defined.

 Finansiranje Projekta "Institucionalna podrška i obuka za ekonomsko prognoziranje" Error! Bookmark not defined.

Projekat zaštite životne sredine. Error! Bookmark not defined.

Projekat borbe protiv HIV/AIDS, malarije i tuberkuloze. Error! Bookmark not defined.

Porez na promet usluga. Error! Bookmark not defined.

Predmet poreza. Error! Bookmark not defined.

Usluge iz oblasti kulture. Error! Bookmark not defined.

Ustupanje prava prikazivanja filmova i TV serija. Error! Bookmark not defined.

Muzički festival Error! Bookmark not defined.

Organizovanje koncerta rok grupe u 2005. godini Error! Bookmark not defined.

Radni odnosi Error! Bookmark not defined.

Državni praznici Error! Bookmark not defined.

Rad u dane državnih praznika. Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Sticanje zvanja. Error! Bookmark not defined.

Rad na određeno vreme. Error! Bookmark not defined.

Privremeni i povremeni poslovi Error! Bookmark not defined.

Angažovanje lekara i drugog osoblja zaposlenih  na drugim klinikama. Error! Bookmark not defined.

Rad sa nepunim radnim vremenom.. Error! Bookmark not defined.

Staž zaposlenog sa nepunim radnim vremenom.. Error! Bookmark not defined.

Upisivanje podataka u Radnu knjižicu. Error! Bookmark not defined.

Direktor Error! Bookmark not defined.

Dopunski rad. Error! Bookmark not defined.

Pripravnik. Error! Bookmark not defined.

Zasnivanje radnog odnosa sa penzionerom.. Error! Bookmark not defined.

Zapošljavanje starosnog penzionera. Error! Bookmark not defined.

Angažovanje volontera. Error! Bookmark not defined.

Ponovno zapošljavanje lica kome je isplaćena  naknada u visini 24 zarade  Error! Bookmark not defined.

Strani državljanin. Error! Bookmark not defined.

Direktor preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Obavezno socijalno o siguranje zaposlenog  stranog državljanina. Error! Bookmark not defined.

Radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Prekovremeni rad. Error! Bookmark not defined.

Dvokratno radno vreme. Error! Bookmark not defined.

Invalid rada II kategorije. Error! Bookmark not defined.

Preraspodela radnog vremena. Error! Bookmark not defined.

Službeni put Error! Bookmark not defined.

Odmori i odsustva. Error! Bookmark not defined.

Godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Sticanje prava na godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Korišćenje godišnjeg odmora u delovima. Error! Bookmark not defined.

Neiskorišćen godišnji odmor zbog porodiljskog odsustva. Error! Bookmark not defined.

Neiskorišćen godišnji odmor Error! Bookmark not defined.

Naknada štete. Error! Bookmark not defined.

Mirovanje radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Izbor zaposlenog na javnu funkciju. Error! Bookmark not defined.

Pripravnik na odsluženju vojnog roka. Error! Bookmark not defined.

Zaštita zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Zaštita invalida. Error! Bookmark not defined.

Otkaz ugovora o radu. Error! Bookmark not defined.

Zarada, naknada zarada i druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Zarada. Error! Bookmark not defined.

Direktor javnog preduzeća. Error! Bookmark not defined.

Uvećana zarada. Error! Bookmark not defined.

"Minuli rad" Error! Bookmark not defined.

Minimalna zarada. Error! Bookmark not defined.

Isplata zaostalih zarada. Error! Bookmark not defined.

Naknada zarade. Error! Bookmark not defined.

Bolovanje. Error! Bookmark not defined.

Prekid rada bez krivice zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Druga primanja. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina za odlazak u penziju. Error! Bookmark not defined.

Jubilarne nagrade. Error! Bookmark not defined.

Plate zaposlenih u obrazovanju,  kulturi i socijalnoj zaštiti Error! Bookmark not defined.

Prestanak radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Otkaz od strane zaposlenog. Error! Bookmark not defined.

Ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Error! Bookmark not defined.

Višak zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Sredstva i programi za rešavanje viška zaposlenih. Error! Bookmark not defined.

Prava zaposlenih posle prestanka radnog odnosa. Error! Bookmark not defined.

Otpremnina. Error! Bookmark not defined.

Visina otpremnine. Error! Bookmark not defined.

Radni spor Error! Bookmark not defined.

Staž sportiste. Error! Bookmark not defined.

Sindikat Error! Bookmark not defined.

Uslovi za rad sindikata. Error! Bookmark not defined.

Obaveza poslodavca. Error! Bookmark not defined.

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata. Error! Bookmark not defined.

Spor u utvrđivanju reprezentativnosti Error! Bookmark not defined.

Pristupnice članova sindikata. Error! Bookmark not defined.

Preregistrovanje udruženja invalida rada u sindikat Error! Bookmark not defined.

Kolektivni ugovori Error! Bookmark not defined.

Odnos pojedinačnog kolektivnog ugovora i  pravilnika o radu. Error! Bookmark not defined.

Zaključivanje aneksa pojedinačnog kolektivnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Reprezentativnost sindikata. Error! Bookmark not defined.

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu. Error! Bookmark not defined.

Pojedinačni kolektivni ugovor u javnom preduzeću  čiji je osnivač opština  Error! Bookmark not defined.

Sporna pitanja u primeni kolektivnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Izmene i dopune kolektivnog ugovora. Error! Bookmark not defined.

Pojedinačni kolektivni ugovor zaključen  pre stupanja na snagu Zakona o radu  Error! Bookmark not defined.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe. Error! Bookmark not defined.

Radna knjižica. Error! Bookmark not defined.

Upis podataka u radnu knjižicu. Error! Bookmark not defined.

Diploma prevodioca. Error! Bookmark not defined.

Štrajk. Error! Bookmark not defined.

Prava zaposlenih u štrajku. Error! Bookmark not defined.

Zaposleni na bolovanju kao učesnici u štrajku. Error! Bookmark not defined.

Dečiji dodatak i finansijska podrška  porodici s decom.. Error! Bookmark not defined.